1,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
Izolacja-Jarocin SA (IZO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
oswiadczenieP2019.SA-P.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SprawozdaniezarzaduP2019.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacjadodatkowa.SA-P.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 530 11 937 3 155 2 816
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 424 291 99 69
III. Zysk (strata) brutto 362 205 84 48
IV. Zysk (strata) netto 223 124 52 29
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 611 -1 705 143 -402
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 -261 -11 -62
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -808 1 354 -188 319
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -245 -612 -57 -144
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 585 19 652 4 606 4 506
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 108 9 083 1 907 2 083
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 244 689 528 158
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 800 7 540 1 129 1 729
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 477 10 569 2 699 2 423
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 188 183
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,03 0,01 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,03 0,01 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,02 2,78 0,71 0,64
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,02 2,78 0,71 0,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
oswiadczenieP2019.SA-P.pdfoswiadczenieP2019.SA-P.pdf oświadczenie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Piotr Widawski Prezes zarządu
2019-09-30 Mirosław Gołembiewski Członek zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SprawozdaniezarzaduP2019.pdfSprawozdaniezarzaduP2019.pdf sprawozdanie zarządu

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 000 5 081 4 817
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 796 4 891 4 677
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201 190 140
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 201 190 140
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 14 584 13 106 14 835
1. Zapasy 6 624 7 761 7 222
2. Należności krótkoterminowe 7 417 4 692 7 282
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 7 417 4 692 7 282
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 339 584 136
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 204 69 195
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 19 585 18 188 19 652
PASYWA
I. Kapitał własny 11 477 11 254 10 569
1. Kapitał zakładowy 798 798 798
2. Kapitał zapasowy 10 156 9 347 9 347
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto 223 810 124
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 108 6 934 9 083
1. Rezerwy na zobowiązania 1 064 939 689
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 9 21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 988 917 648
a) długoterminowa 896 801 475
b) krótkoterminowa 92 116 173
1.3. Pozostałe rezerwy 28 13 20
długoterminowe
a) krótkoterminowe 28 13 20
2. Zobowiązania długoterminowe 2 244 768 689
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 244 768 689
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 800 5 227 7 540
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 4 709 5 223 7 452
3.2. Fundusze specjalne 91 4 88
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
3.3. Inne rozliczenia międzyokresowe 165
długoterminowe
a) krótkoterminowe 165
P a s y w a r a z e m 19 585 18 188 19 652
Wartość księgowa 11 477 11 254 10 569
Liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,02 2,96 2,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,02 2,96 2,78
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / półrocze /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 530 11 937
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 403 11 815
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 127 121
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 424 9 035
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 317 8 923
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 107 112
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 105 2 901
IV. Koszty sprzedaży 1 359 1 383
V. Koszty ogólnego zarządu 1 134 987
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 614 531
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 10
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 12 10
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 213 250
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 70
2. Inne koszty operacyjne 189 180
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 424 291
X. Przychody finansowe 1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne 1
XI. Koszty finansowe 64 86
1. Odsetki w tym: 53 59
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 11 27
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 362 205
XIII. Podatek dochodowy 139 81
a) część bieżąca 111 68
b) część odroczona 28 13
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 223 124
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 908 945
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 0,25
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 254 10 444 10 444
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 254 10 444 10 444
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 347 8 145 8 145
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 810 1 202 1 202
a) zwiększenia (z tytułu) 810 1 202 1 202
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 810 1 202 1 202
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 156 9 347 9 347
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 810 1 202 1 202
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 810 1 202 1 202
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 810 1 202 1 202
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 810 1 202 1 202
- podziału zysku ustawowo 810 1 202 1 202
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto 223 810 124
a) zysk netto 223 810 124
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 477 11 254 10 569
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 477 11 254 10 569

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 223 124
II. Korekty razem 389 -1 830
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 156 189
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 53 59
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw 125 -75
4. Zmiana stanu zapasów 1 137 -556
5. Zmiana stanu należności -2 726 -2 191
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 790 879
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -147 -135
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 611 -1 705
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 61 261
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61 261
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -49 -261
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 311 1 512
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 311 1 512
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 119 157
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 981
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 37
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 70 99
4. Odsetki 31 59
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -808 1 354
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -245 -612
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -245 -612
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 584 748
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 339 136
- o ograniczonej możliwości dysponowania 91 88
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacjadodatkowa.SA-P.pdfInformacjadodatkowa.SA-P.pdf informacja dodatkowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.