REKLAMA

IZOBLOK S.A.: wyniki finansowe

2020-01-24 17:16
publikacja
2020-01-24 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_IZOBLOK_Raport_polroczny_skonsolidowany_1H_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_IZOBLOK_SA_1H_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_IZOBLOK_1H_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK 01.05.2019 r - 31.10.2019 r. 01.05.2018 r - 31.10.2018 r. 01.05.2019 r - 31.10.2019 r. 01.05.2018 r - 31.10.2018 r.
II. Przychody netto ze sprzedaży 103 298 110 124 23 972 25 556
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 203 -222 279 -52
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 602 4 009 836 930
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 244 1 548 753 359
VI. Zysk (strata) netto 2 693 2 090 625 485
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 538 9 232 4 302 2 142
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 217 -16 168 -282 -3 752
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 123 8 182 -3 278 1 899
X. Przepływy pieniężne netto – razem 3 198 1 247 742 289
XI. Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 000 1 267 000 1 267 000 1 267 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,13 1,65 0,49 0,38
XIII. Stan na dzień 31.10.2019 Stan na dzień 30.04.2019 Stan na dzień 31.10.2019 Stan na dzień 30.04.2019
XIV. Aktywa/Pasywa razem 198 325 214 640 46 537 50 020
XV. Aktywa trwałe 125 897 133 487 29 541 31 108
XVI. Aktywa obrotowe 72 428 81 153 16 995 18 912
XVII. Kapitał własny 110 753 108 581 25 988 25 304
XVIII. Zobowiązania razem 87 572 106 059 20 549 24 716
XIX. Zobowiązania długoterminowe 58 546 54 496 13 738 12 700
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 29 026 51 563 6 811 12 016
XXI. Liczba akcji (tys. szt.) 1 267 1 267 1 267 1 267
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 87,41 85,70 20,51 19,97
XXIII. Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. 01.05.2019 r - 31.10.2019 r. 01.05.2018 r - 31.10.2018 r. 01.05.2019 r - 31.10.2019 r. 01.05.2018 r - 31.10.2018 r.
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 50 201 49 160 11 650 11 407
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 153 11 345 2 820 2 633
XXVI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 631 4 931 1 307 1 144
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 580 5 146 1 527 1 194
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 289 2 769 1 459 643
XXIX. Zysk (strata) netto 4 991 2 085 1 158 484
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 534 6 065 3 605 1 407
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -434 -13 453 -101 -3 122
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 068 7 812 -3 033 1 813
XXXIII. Przepływy pieniężne netto – razem 2 031 424 471 98
XXXIV. Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 000 1 267 000 1 267 000 1 267 000
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 3,94 1,65 0,91 0,38
XXXVI. Stan na dzień 31.10.2019 Stan na dzień 30.04.2019 Stan na dzień 31.10.2019 Stan na dzień 30.04.2019
XXXVII. Aktywa/Pasywa razem 187 526 197 678 44 003 46 067
XXXVIII. Aktywa trwałe 148 384 150 564 34 818 35 088
XXXIX. Aktywa obrotowe 39 141 47 114 9 184 10 979
XL. Kapitał własny 127 512 122 521 29 920 28 552
XLI. Zobowiązania razem 60 013 75 156 14 082 17 514
XLII. Zobowiązania długoterminowe 43 683 38 267 10 250 8 918
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 330 36 889 3 832 8 597
XLIV. Liczba akcji (tys. szt.) 1 267 1 267 1 267 1 267
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 100,64 96,70 23,62 22,54
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.10.2019 r. oraz 30.04.2019 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób: pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31.10.2019 r. kurs ten wyniósł 4,2617 PLN/EURO na dzień 30.04.2019 kurs wyniósł 4,2911 PLN/EURO. Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 31.10.2019 r. wyniósł 4,3091 PLN/EURO oraz za okres zakończony 31.10.2018 r. wyniósł 4,3095 PLN/EURO
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK IZOBLOK Raport półroczny skonsolidowany 1H 2019_2020.pdfGK IZOBLOK Raport półroczny skonsolidowany 1H 2019_2020.pdf GK IZOBLOK Raport półroczny skonsolidowany 1H 2019_2020
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego_IZOBLOK SA 1H 2019_2020.pdfRaport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego_IZOBLOK SA 1H 2019_2020.pdf Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego_IZOBLOK SA 1H 2019_2020
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_GK IZOBLOK_1H 2019_2020.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_GK IZOBLOK_1H 2019_2020.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_GK IZOBLOK_1H 2019_2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki