5,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_GK_INPRO_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Grupy_INPRO_SA_na_31.12.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Deloitte_sprawozdanie_z_badania_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_GK_INPRO_przepisy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_GK_INPRO_audytor_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_GK_INPRO_SSF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 258 982 202 891 60 761 47 799
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 84 315 70 306 19 782 16 563
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 767 38 783 12 380 9 137
IV. Zysk (strata) brutto 50 280 37 082 11 797 8 736
V. Zysk (strata) netto 40 858 30 309 9 586 7 140
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 2 914 2 180 684 514
VI. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,9476 0,7025 0,2223 0,1655
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 331 (8 020) 6 647 (1 889)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 890) (1 351) (3 728) (318)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 049 5 726 715 1 349
X. Przepływy pieniężne netto 15 490 (3 645) 3 634 (859)
XI. Aktywa razem 543 855 425 701 126 478 102 065
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 248 193 160 255 57 719 38 422
XIII. Rezerwy na zobowiązania 9 214 9 925 2 143 2 379
XIV. Zobowiązania długoterminowe 62 536 36 592 14 543 8 773
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 176 443 113 738 41 033 27 269
XVI. Kapitał własny 295 662 265 446 68 758 63 642
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 16 144 13 927 3 754 3 339
XVII. Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję 7,3842 6,6295 1,7172 1,5895


Powyższe dane finansowe za lata 2018 i 2017 zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- poszczególne pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4,3000 PLN / EUR (na dzień
31 grudnia 2017 r. - 4,1709 PLN / EUR).- poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku -
4,2623 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku - 4,2447 PLN / EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa GK INPRO SA 2018.pdfList Prezesa GK INPRO SA 2018.pdf List Prezesa Zarządu GK INPRO SA
SSF_Grupy_INPRO SA_na_31.12.2018.pdfSSF_Grupy_INPRO SA_na_31.12.2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK INPRO SA za 2018 rok
Sprawozdanie Zarzadu 2018.pdfSprawozdanie Zarzadu 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK INPRO SA w 2018 roku
Deloitte sprawozdanie z badania SSF.pdfDeloitte sprawozdanie z badania SSF.pdf Sprawozdanie biegłego z badania SSF GK INPRO 2018
Oswiadczenie Zarzadu GK INPRO przepisy 2018.pdfOswiadczenie Zarzadu GK INPRO przepisy 2018.pdf Oświadczenie Zarządu GK INPRO SA - przepisy
Oswiadczenie Zarzadu GK INPRO audytor 2018.pdfOswiadczenie Zarzadu GK INPRO audytor 2018.pdf Oświadczenie Zarządu GK INPRO SA - audytor
Oswiadczenie RN Komitet Audytu 2018.pdfOswiadczenie RN Komitet Audytu 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
Ocena RN GK INPRO SSF 2018.pdfOcena RN GK INPRO SSF 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej SSF GK INPRO SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-04 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2019-04-04 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu
2019-04-04 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-04 Elżbieta Marks Dyrektor Finansowy, Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.