1,10 zł
0,00% 0,00 zł
INC S.A. (INC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
INC_raport_3Q2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-11-14
INC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
www.investcongroup.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 4 017 11 856 944 2 714
II. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 553 402 130 92
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 133 18 31 4
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 009 607 -472 139
V. Zysk (strata) netto -1 770 325 -416 74
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -4 428 -1 558 -1 040 -357
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 1 380 885 324 203
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 828 2 273 429 520
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 838 1 604 197 367
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 798 -277 422 -63
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -1 250 -950 -294 -217
XII. Aktywa razem 30 715 36 190 7 128 8 393
XIII. Zobowiązania 493 3 368 114 781
XIV. Rezerwy 43 39 10 9
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 872 3 870
XVI. Kapitał własny 28 516 32 741 6 618 7 593
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 952 -3 081 -928 -705
XVIII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,47 -0,37 -0,11 -0,08
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,47 -0,37 -0,11 -0,08
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,42 3,92 0,79 0,91
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 3 656 9 273 859 2 123
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 281 298 66 68
XXIV. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 104 59 24 14
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 167 254 -509 58
XXVI. Zysk (strata) netto -1 806 145 -424 33
XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -1 213 -841 -285 -193
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 1 005 1 666 236 381
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 742 2 020 409 462
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 1 025 391 241 89
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 -197 -18 -45
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -286 628 -67 144
XXXIII. Aktywa razem 21 866 28 209 5 074 6 542
XXXIV. Zobowiązania 527 2 616 122 607
XXXV. Rezerwy 20 32 5 7
XXXVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 872 3 870
XXXVII. Kapitał własny 21 319 25 520 4 947 5 918
XXXVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 201 -2 661 -987 -609
XXXIX. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XL. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,50 -0,32 -0,12 -0,07
XLI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,50 -0,32 -0,12 -0,07
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,56 3,06 0,59 0,71
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC raport 3Q2017.pdfINC raport 3Q2017.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INC S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-14 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2017-11-14 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl