0,9140 zł
-3,79% -0,0360 zł
Impera Capital SA (IMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IMPERA_CAPITAL_Raport_30-06-2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IMPERA_CAPITAL_30.06.2019_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_IMPERA_CAPITAL_30.06.2019_SA-PS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_IMPERA_Capital_Sprawozdanie_Zarzadu_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWE (JEDNOSTKOWE)
I. Przychody z inwestycji 179 254 42 60
II. Wyniki z inwestycji netto (527) (7 555) (123) (1 782)
III. Zyski (straty) z inwestycji - 2 - 0
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (527) (7 553) (123) (1 782)
V. Zysk (strata) brutto (527) (7 553) (123) (1 782)
VI. Zysk (strata) netto (527) (7 553) (123) (1 782)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (520) (223) (121) (53)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (45) 550 (10) 130
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 21 3 5
X. Przepływy pieniężne netto, razem (553) 348 (129) 82
XI. wg stanu na: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 14 362 14 929 3 378 3 472
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 2 044 2 084 481 485
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 786 1 821 420 423
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 12 318 12 845 2 897 2 987
XVII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 326 1 312
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 7 831 487 9 400 000 7 831 487 9 400 000
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,57 1,37 0,37 0,32
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) (0,07) (0,86) (0,02) (0,20)
WYBRANE DANE FINANSOWE (GRUPA)
XXI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 282 7 67
XXII. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności - 57 - 6 999 -13 - 1 651
XXIII. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności - 536 - 7 542 -125 - 1 779
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 536 - 7 588 - 125 - 1 790
XXV. Zysk (strata) brutto - 528 - 7 572 -123 - 1786
XXVI. Zysk (strata) netto - 528 - 7572 -123 - 1 786
XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) - 520 -228 -121 -54
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) -45 550 -10 130
XXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) 12 21 3 5
XXX. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) -553 343 -129 81
XXXI. wg stanu na: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXII. Aktywa, razem 14 364 14 931 3 378 3 472
XXXIII. Zobowiązania 1 790 1 824 421 424
XXXIV. Rezerwy 258 263 61 61
XXXV. Kapitał własny 12 316 12 844 2 897 2 987
XXXVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 12 316 12 844 2 897 2 987
XXXVII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 326 1 312
XXXVIII. Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0 0 0 0
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 7 831 487 9 400 000 7 831 487 9 400 000
XL. Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 1,57 1,37 0,37 0,32
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IMPERA_CAPITAL_Raport_30-06-2019-sig.pdfIMPERA_CAPITAL_Raport_30-06-2019-sig.pdf Raport niezależnego biegłego
IMPERA CAPITAL 30.06.2019 SA.pdfIMPERA CAPITAL 30.06.2019 SA.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdania finasnsowe za pierwsze półrocze 2019
GK IMPERA CAPITAL 30.06.2019 SA-PS.pdfGK IMPERA CAPITAL 30.06.2019 SA-PS.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2019
GK IMPERA Capital Sprawozdanie Zarządu 30.06.2019.pdfGK IMPERA Capital Sprawozdanie Zarządu 30.06.2019.pdf Sprawozdanie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2019-09-10 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-09-10 Adam Wojacki Członek Zarządu
2019-09-10 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości
2019-09-10 Dorota Kawka Forum Rachunkowości
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.