REKLAMA

IDEON S.A.: wyniki finansowe

2019-05-25 20:46
publikacja
2019-05-25 20:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Spraw_finans_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 5 - 1
II. Zysk na działalności operacyjnej 8 112 (16 123) 1 901 (3 798)
III. Zysk (strata) brutto 4 049 5 933 949 1 398
IV. Zysk (strata) netto 4 049 5 933 949 1 398
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 979 2 3 745 -
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 366 14 158 86 3 335
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 345) (14 160) (3 831) (3 335)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem () - () -
IX. Aktywa razem 16 516 16 522 3 841 3 961
X. Zobowiązania i rezerwy razem 166 052 170 107 38 617 40 784
XI. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 166 052 170 107 38 617 40 784
XIII. Kapitał własny (149 536) (153 585) (34 776) (36 823)
XIV. Kapitał podstawowy 343 491 343 491 79 882 82 354
XV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 434 908 3 434 908 3 434 908 3 434 908
XVI. Zysk (strata) netto zanualizowany na akcję w zł/EUR 1,18 1,73 0,28 0,41
XVII. Zysk (strata) netto na akcję w zł /EUR 1,18 1,73 0,28 0,41
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję w zł/EUR 1,18 1,73 0,28 0,41
XIX. Wartość księgowa na akcję w zł/EUR (43,53) (44,71) (10,12) (10,72)
XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję w zł/EUR (43,53) (44,71) (10,12) (10,72)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spraw finans 2018.pdfSpraw finans 2018.pdf sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Spraw zarzadu.pdfSpraw zarzadu.pdf sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-25 Mariusz Jabłoński Prezes Zarządu Mariusz Jabłoński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-25 Jarosław Woźniak Księgowy Jarosław Woźniak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki