HubStyle S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 23:32
publikacja
2020-06-30 23:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
HubStyle_S.A._SF_jednostkowe_2019..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_SPOLKI_HUBSTYLE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_BADANIA__jedn_HUBSTYLE_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_HubStyle_i_HubStyle_S.A._za_2019_rok._Wiktor.pptx  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 606 324 141 76
II. Strata na działalności operacyjnej -2 229 -3 079 -519 -722
III. Strata brutto -2 562 -7 185 -596 -1 686
IV. Strata netto -2 562 -7 185 -596 -1 686
V. Całkowite dochody ogółem -2 562 -7 185 -596 -1 686
VI. Aktywa razem 13 034 5 993 3 061 1 394
VII. Rzeczowe aktywa trwałe 172 11 40 3
VIII. Należności krótkoterminowe 88 103 21 24
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 10 042 552 2 358 128
X. Zobowiązania długoterminowe 114 0 27 0
XI. Kapitał własny 2 878 5 441 676 1 265
XII. Kapitał podstawowy 3 200 2 600 751 605
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 987 -2 183 -462 -512
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 558 -1 407 -1 526 -330
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 219 3 590 2 145 842
XVI. Zmiana stanu środków pieniężnych 674 0 158 0
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) -0,08 -0,28 -0,02 -0,07
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) -0,08 -0,28 -0,02 -0,07


W
okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


pozycje bilansowe
przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
31.12.2019 4,2585 PLN/EUR; 31.12.2018 4,300 PLN/EUR,pozycje
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 01.01-31.12.2019
4,2988 PLN/EUR, 01.01-31.12.2018 4,2617 PLN/EUR

Najwyższy
i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował
się następująco: 01.01-31.12.2019 4,3891 oraz 4,2406 PLN/EUR,
01.01-31.12.2018 4,3978 oraz 4,1423 PLN/EUR.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HubStyle S.A._SF_jednostkowe 2019..pdfHubStyle S.A._SF_jednostkowe 2019..pdf HubStyle S.A._Sprawozdanie jednostkowe 2019
OCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HUBSTYLE.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HUBSTYLE.pdf Ocena RN spółki Hubstyle S.A.
Oswiadczenie Zarzad.pdfOswiadczenie Zarzad.pdf Oświadczenie Zarządu
SPRAWOZDANIE Z BADANIA _jedn HUBSTYLE 2019.pdfSPRAWOZDANIE Z BADANIA _jedn HUBSTYLE 2019.pdf Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej HubStyle i HubStyle S.A. za 2019 rok. Wiktor.pptxSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej HubStyle i HubStyle S.A. za 2019 rok. Wiktor.pptx Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej HubStyle i HubStyle S.A. za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2020-06-30 Wiktor Dymecki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Żaneta Hejne Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki