REKLAMA

HubStyle S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. i zmian w statucie Emitenta

2020-12-21 17:04
publikacja
2020-12-21 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3R_Games_S.A._-_tresc_zmian_statutu_Emitenta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
HubStyle S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. i zmian w statucie Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki 3R Games S.A. (dawniej: HubStyle S.A.) („Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o dokonaniu w dniu 18.12.2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”), wpisu w rejestrze przedsiębiorców, dokonanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 grudnia 2020 r.: (a) połączenia Emitenta ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”) oraz (b) zmian w statucie Emitenta.
Połączenie nastąpiło, w trybie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (łączenie przez przejęcie) za akcje, które Emitent wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.
W ocenie Zarządu, połączenie przyczyni się do rozwoju działalności Emitenta, z uwagi na wejście przez Emitenta w perspektywiczny rynek branży gamingowej. Przejęcie Spółki Przejmowanej pozwoli Emitentowi na pozyskanie i rozwijanie unikalnych kompetencji w zakresie produkcji gier w szczególności na perspektywicznych i dynamicznie rozwijających się rynkach rzeczywistości wirtualnej (VR - Virtual Reality) oraz rzeczywistości rozszerzonej (AR - Augmented Reality).
Sąd Rejestrowy dokonał także wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 4.150.000,00 zł do kwoty 7.363.788,00 zł, tj. o kwotę 3.213.788,00 zł, poprzez rejestrację 32.137.880 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 73.637.880. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na:
- 5.764.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 18.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 8.549.046 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 2.417.912 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 5.550.542 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 9.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 32.137.880 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
Sąd Rejestrowy dokonał także wpisu zmiany statutu w zakresie zmiany firmy Emitenta z „HubStyle Spółka Akcyjna” na „3R Games Spółka Akcyjna” oraz zmiany przedmiotu działalności Emitenta.
Treść zmian statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Tekst jednolity statutu Emitenta nie został jeszcze uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Załącznik: 3R Games S.A. - treść zmian statutu Emitenta
Załączniki
Plik Opis
3R Games S.A. - treść zmian statutu Emitenta.pdf3R Games S.A. - treść zmian statutu Emitenta.pdf 3R Games S.A. - treść zmian statutu Emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2020-12-21 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki