REKLAMA

HYDROTOR: wyniki finansowe

2020-09-02 17:31
publikacja
2020-09-02 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_HDR__i_GK_HDR_-_I_pol_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Hydrotor_skonsolidowane_SF_GK__P_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_SF_Hydrotor_P_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_srodrocznego_przegladu_ssf_KPW_Audyt.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_srodrocznego_przegladu_sf_KPW_Audyt.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
---- Grupa Kapitałowa HYDROTOR ---------
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 379 59 772 11 568 13 931
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 120 5 516 928 1 286
III. Zysk (strata) brutto 2 796 5 949 630 1 387
IV. Zysk (strata) netto 2 323 4 812 523 1 122
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 657 6 436 1 267 1 514
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -271 -8 834 -61 -2 078
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -578 3 249 -129 764
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 808 851 1 077 200
IX. Aktywa, razem 132 318 136 172 29 628 32 025
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 440 45 702 8 831 10 748
XI. Zobowiązania długoterminowe 16 838 19 441 3 770 4 572
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 602 26 261 5 061 6 176
XIII. Kapitał własny 92 878 90 470 20 797 21 277
XIV. Kapitał zakładowy 4 797 4 797 1 074 1 128
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,97 2,01 0,22 0,47
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,66 37,66 8,66 8,86
--------- PHS "HYDROTOR" S.A. ---------------
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 102 35 202 6 778 8 205
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 193 2 436 269 568
XX. Zysk (strata) brutto 3 811 5 934 858 1 383
XXI. Zysk (strata) netto 3 912 5 416 881 1 262
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 143 1 874 480 441
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 931 -4 746 880 -1 116
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 012 3 535 -227 831
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 5 062 663 1 133 156
XXVI. Aktywa, razem 111 579 114 591 24 984 26 950
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 999 33 861 6 493 7 964
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 14 242 16 488 3 189 3 878
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 14 757 17 373 3 304 4 086
XXX. Kapitał własny 82 580 80 730 18 491 18 986
XXXI. Kapitał zakładowy 4 797 4 797 1 074 1 128
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,63 2,26 0,37 0,53
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,43 33,66 7,71 7,92
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu HDR i GK HDR - I pół 2020.pdfSprawozdanie Zarządu HDR i GK HDR - I pół 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu
Hydrotor skonsolidowane SF GK P 2020 rok.pdfHydrotor skonsolidowane SF GK P 2020 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor, dodatkowe informacje, nory
Jednostkowe SF Hydrotor P 2020.pdfJednostkowe SF Hydrotor P 2020.pdf Sprawozdanie finansowe PHS Hydrotor SA, dodatkowe informacje, nory
Raport z śródrocznego przeglądu ssf_KPW Audyt.pdfRaport z śródrocznego przeglądu ssf_KPW Audyt.pdf Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrotor
Raport z śródrocznego przeglądu sf_KPW Audyt.pdfRaport z śródrocznego przeglądu sf_KPW Audyt.pdf Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PHS "Hydrotor" SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-02 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2020-09-02 Wiesław Wruck Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki