REKLAMA

HUUUGE, INC.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

2021-04-09 21:58
publikacja
2021-04-09 21:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Huuuge, Inc. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

1. Raporty roczne: jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2020 – 19.04.2021 r.
2. Raporty kwartalne: (i) skonsolidowany raport kwartalny grupy Emitenta za I kwartał 2021 r. – 25.05.2021 r.; (ii) skonsolidowany raport kwartalny grupy Emitenta za III kwartał 2021 r. – 24.11.2021 r.
3. Raport półroczny: skonsolidowany raport półroczny grupy Emitenta za I półrocze 2021 r. – 14.09.2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że:
(a) zgodnie z §79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2021 r.; oraz
(b) zgodnie z §62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych oraz raportów półrocznych.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report 12/2021


Dates of publication of
periodic reports in the financial year 2021


09-04-2021


Huuuge, Inc. (the
“Issuer”), hereby announces the dates of publication of
periodic reports in the financial year 2021:


1.             
Annual report: the Issuer’s
annual report and consolidated annual report for the year 2020 –
19.04.2021.


2.             
Quarterly reports: (i) the
consolidated quarterly report of the Issuer’s group for the first
quarter of 2021 – 25.05.2021; (ii) the consolidated quarterly report of
the Issuer’s group for the third quarter of 2021 – 24.11.2021.


3.             
Half-year report: the
consolidated half-year report of the Issuer’s group for the first half
of 2021 – 14.09.2021.


At the same time, the Issuer announces that:


(a)          
in accordance with §79.2 of the Regulation
of the Minister of Finance dated March 29, 2018, on current and periodic
information provided by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (the “Regulation”), the Issuer will not
publish quarterly reports or the consolidated quarterly reports for the
second and fourth quarter of 2021; and


(b)          
in accordance with §62.1 and
§62.3 of the Regulation, the Issuer will not publish separate quarterly
reports or half-year reports.


Legal basis: §80.1 and §80.4 of the Regulation
of the Minister of Finance dated March 29, 2018, on current and periodic
information provided by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Anton Gauffin Prezes Anton Gauffin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki