REKLAMA

HERKULES S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 00:10
publikacja
2021-05-28 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HRS_QSr_1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 31 610 34 307 6 914 7 804
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 4 319 21 982
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -677 1 632 -148 371
IV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -423 1 454 -93 331
V. EBITDA 4 945 9 320 1 082 2 120
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 912 -2 901 -1 293 -660
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -270 9 516 -59 2 165
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 197 2 631 -2 668 598
IX. Przepływy pieniężne razem -18 301 10 002 -4 003 2 275
X. Środki pieniężne na koniec okresu 15 459 17 678 3 317 3 883
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 119 105 36 119 105 34 119 105 36 119 105
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) -0,01 0,04 0,00 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HRS_QSr_1_2021.pdfHRS_QSr_1_2021.pdf Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1. kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-05-28 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki