REKLAMA

HAWE: Złożenie kolejnego pozwu o zapłatę na kwotę 25 486 630, 15 zł przeciwko byłemu zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta

2018-05-25 10:13
publikacja
2018-05-25 10:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-25
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Złożenie kolejnego pozwu o zapłatę na kwotę 25 486 630, 15 zł przeciwko byłemu zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 24 maja 2018 r. Spółka złożyła kolejny pozew 25 486 630, 15 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych piętnaście groszy) , przeciwko Panu Wojciechowi Makuciowi (doradca restrukturyzacyjny nr licencji 37) (dalej: „Pozwany”), pełniącemu od dnia 7 marca 2016 r. funkcję zarządcy w zw. z otwarciem postępowania sanacyjnego Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2016 z 8 marca 2016 r.
Spółka w ww. pozwie o zapłatę zarzuca Pozwanemu działania na szkodę Spółki m.in. poprzez szereg działań, które doprowadziły do braku niezbędnych środków na prowadzenie postępowania sanacyjnego. Konsekwencją tych działań było doprowadzenie do umorzenia postępowania sanacyjnego oraz w późniejszym etapie również postępowania upadłościowego co w konsekwencji doprowadziło do wykluczenia Spółki z GPW. Ponadto Pozwany podejmował działania prowadzące do generowania wysokich kosztów działalności zarzadzania masą sanacyjną Spółki. Pozwany po objęciu funkcji zarządcy, zaniechał również wielu działań, rozpoczętych przez Zarząd, które dawały możliwość pozyskania istotnych źródeł finansowania i zakładały uzyskanie wpływów do Spółki w wysokości przynajmniej 20 mln złotych. Pozwany jako zarządca doprowadził również do zakończenia umów na podstawie których Spółka notowała znaczące przychody. Skutkiem zachowania Pozwanego w czasie pełnienia zarządu był wzrost zadłużenia Spółki. Powyższe działania i zaniechania Pozwanego doprowadziły do licznych strat po stronie Spółki, pogorszenia sytuacji oraz otwarcia a następnie umorzenia postępowania upadłościowego Spółki z uwagi na fakt, iż majątek Spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów (raport bieżący nr 1/2018 i korekta raportu bieżącego nr 1/2018). Ponadto w czasie, gdy Pozwany sprawował funkcję zarządcy Spółki w postępowaniu sanacyjnym miały miejsce poważne zaniedbania w zakresie sprawozdawczości, i to pomimo posiadania przez Spółkę w tym czasie kompleksowej obsługi księgowo-finansowej w postaci biegłego rewidenta oraz firmy księgowej.
Nadto należy wskazać, iż w momencie otwarcia postępowania sanacyjnego, pomimo kłopotów uzasadniających konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji Spółka znajdowała się w stanie stabilnym, a perspektywa poprawy sytuacji Spółki była całkowicie realna.
Uchybienia Pozwanego dostrzegała także Rada Wierzycieli, z którą Pozwany nie współpracował, czego wyrazem było podjęcie przez nią decyzji o odwołaniu zarządcy (raport bieżący nr 43/2016), która ostatecznie nie weszła w życie (raport bieżący nr 48/2016).
Obecnie Zarząd HAWE S.A. w dalszym ciągu analizuje inne decyzje podjęte przez byłego zarządcę. Spółka nie wyklucza złożenia kolejnych pozwów w związku z analizowanymi nieprawidłowościami w działaniach Pozwanego - Pana Wojciecha Makucia.

Komentarz Prezesa Zarządu HAWE SA Pawła Paluchowskiego
„Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym Zarządca nadzorujący spółkę znajdującą się w sanacji odpowiada za wszelkie szkody, które powstały w wyniku jego działalności. Stąd nasze pozwy przeciwko Panu Makuciowi. Kiedy HAWE SA znajdowała się w restrukturyzacji Zarząd nie miał możliwości zarządzania spółką ponieważ zgodnie z postanowieniem sądu zarząd miał odebrany zarząd. Trudno więc zgodzić się z opiniami, także wygłaszanymi przez niektórych wierzycieli, że to zarząd odpowiada za obecną sytuację firmy, wycofanie jej z obrotu giełdowego i de facto brak działalności operacyjnej. Prawda jest taka, że to zarząd kilkanaście miesięcy temu znalazł inwestora, który chciał dofinansować GK HAWE. To także Zarząd HAWE zapoczątkował proces emisji akcji, dzięki któremu spółka mogłaby uzyskać znaczny dopływ żywej gotówki. To także Zarząd widział możliwość restrukturyzacji HAWE SA jak i całej GK Hawe o czym informował wszystkich uczestników postępowania. Zarządca natomiast znacząco pogorszył sytuację Spółki i w mojej ocenie nie prowadził żadnych działań operacyjnych służących realnej naprawie HAWE SA. Główny cel funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego to uruchomienie takich mechanizmów, które pomogłyby uniknąć upadłości a z drugiej strony zapewniłyby dalszy rozwój spółki. W mojej ocenie działalność Pana Makucia stoi w sprzeczności z tymi zapisami.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-25 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki