GTC: wyniki finansowe

2019-08-22 07:01
publikacja
2019-08-22 07:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_H1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_za_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_H1_interim_report_eng_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze/2018
Skonsolidowany rachunek wyników
I. Przychody z działalności operacyjnej 348.968 325.631 81.282 77.140
II. Koszty z działalności operacyjnej (86.600) (94.511) (20.171) (22.389)
III. Zysk brutto z działalności operacyjnej 262.368 231.120 61.111 54.751
IV. Koszty sprzedaży (3.156) (5.044) (735) (1.195)
V. Koszty administracyjne (37.639) (17.303) (8.767) (4.099)
VI. Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości netto 70.412 100.003 16.482 23.368
VII. Koszty finansowe netto (68.929) (59.744) (16.055) (14.153)
VIII. Zysk/(strata) netto 183.662 195.590 42.847 46.072
IX. Zysk/(strata) netto na jedną akcję ( nie w tys.) 0,38 0,41 0,09 0,10
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 222.843 175.698 51.904 41.622
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (266.660) (277.227) (62.122) (65.674)
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (6.080) 73.443 (1.416) 17.398
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 293.728 611.845 69.080 140.280
XIV. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień 30 czerwca 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Na dzień 30 czerwca 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r.
XV. Nieruchomości inwestycyjne ukończone i w budowie 8.694.209 8.522.432 2.044.734 1.981.961
XVI. Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną 478.256 563.760 112.478 131.107
XVII. Prawo do użytkowania aktywów 189.754 - 44.627 -
XVIII. Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 56.828 54.601 13.365 12.698
XIX. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 515.138 327.643 121.152 76.196
XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 293.728 345.961 69.080 80.456
XXI. Pozostałe 369.674 320.378 86.941 74.506
XXII. Aktywa łącznie 10.597.587 10.134.775 2.492.377 2.356.924
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 4.867.037 4.963.331 1.144.646 1.154.262
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1.296.845 782.025 304.997 181.867
XXV. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 85.380 - 20.080 -
XXVI. Kapitał własny 4.348.325 4.389.419 1.022.654 1.020.795
XXVII. Kapitał podstawowy 48.556 48.354 11.007 10.960
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2019_H1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_za_2019_final.pdf2019_H1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_za_2019_final.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2019
2019_H1_interim_report_eng_final.pdf2019_H1_interim_report_eng_final.pdf H1 2019 Interim report

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2019-08-22 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki