REKLAMA

GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

2022-04-27 06:30
publikacja
2022-04-27 06:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RF_GK_LOTOS_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_GK_LOTOS_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_GK_LOTOS_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE niebadane niebadane niebadane niebadane
III. Przychody ze sprzedaży 10.967,5 5.863,3 2.360,0 1.282,4
IV. Zysk operacyjny 1.886,1 664,3 405,9 145,3
V. Zysk przed opodatkowaniem 1.780,2 479,0 383,1 104,8
VI. Zysk netto 1.215,1 353,3 261,5 77,3
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.215,1 353,3 261,5 77,3
VIII. Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym - - - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.213,3 384,6 261,1 84,1
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.213,3 384,6 261,1 84,1
XI. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (412,8) (1.030,5) (88,8) (225,4)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (304,9) (253,9) (65,6) (55,5)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 220,3 292,0 47,4 63,9
XV. Przepływy pieniężne netto razem (497,4) (992,4) (107,0) (217,0)
XVI. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 6,57 1,91 1,41 0,42
XVII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 6,57 1,91 1,41 0,42
XVIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIX. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XX. niebadane badane niebadane badane
XXI. Aktywa razem 28.767,7 25.964,8 6.183,3 5.645,3
XXII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16.007,1 14.793,8 3.440,5 3.216,5
XXIII. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXIV. Kapitał własny razem 16.007,2 14.793,9 3.440,6 3.216,5
XXV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące
XXVI. zakończone zakończone zakończone zakończone
XXVII. 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021
XXVIII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXIX. Przychody ze sprzedaży 9.801,4 5.200,5 2.109,1 1.137,4
XXX. Zysk operacyjny 1.403,9 513,1 302,1 112,2
XXXI. Zysk przed opodatkowaniem 1.360,9 425,7 292,8 93,1
XXXII. Zysk netto 1.096,7 345,6 236,0 75,6
XXXIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.044,1 328,7 224,7 71,9
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1.093,9) (1.749,4) (235,4) (382,6)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 364,2 (79,3) 78,4 (17,3)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21,7 782,6 4,7 171,1
XXXVII. Przepływy pieniężne netto razem (708,0) (1.046,1) (152,3) (228,8)
XXXVIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,93 1,87 1,28 0,41
XXXIX. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,93 1,87 1,28 0,41
XL. Stan na Stan na Stan na Stan na
XLI. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XLII. niebadane badane niebadane badane
XLIII. Aktywa razem 19.630,2 18.024,8 4.219,3 3.918,9
XLIV. Kapitał własny 12.979,0 11.934,9 2.789,7 2.594,9
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">W
celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
EUR zastosowano następujące kursy wymiany:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
31.03.2022 1 EUR = 4,6525 PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień 31.12.2021 1 EUR =</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,5994
PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowiący
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ostatni
dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:</span></font><font face="Times New Roman"><br/>3</font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesięce
zakończone 31.03.2022 1 EUR = 4,6472 PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/>3</font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesięce
zakończone 31.03.2021 1 EUR = 4,5721 PLN</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RF_GK LOTOS_1Q2022.pdfRF_GK LOTOS_1Q2022.pdf GK LOTOS - Kwartalny raport finansowy 1 kw. 2022 r.
Komentarz Zarządu_GK LOTOS_1Q2022.pdfKomentarz Zarządu_GK LOTOS_1Q2022.pdf GK LOTOS - Komentarz Zarządu 1 kw. 2022 r.
Wybrane dane finansowe_GK LOTOS_1Q2022.pdfWybrane dane finansowe_GK LOTOS_1Q2022.pdf GK LOTOS - Wybrane dane finansowe 1 kw. 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2022-04-27 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
2022-04-27 Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu
2022-04-27 Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu
2022-04-27 Jarosław Wróbel Wiceprezes Zarządu
2022-04-27 Magdalena Skibińska Główna Księgowa
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki