REKLAMA

GROCLIN: wyniki finansowe

2021-04-30 17:28
publikacja
2021-04-30 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Zarzadu_Groclin_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_Groclin_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena_sprawozdan_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_oswiadczenie_komitet_audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Groclin_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej - - - -
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -3 415 -5 988 -763 -1 392
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -3 837 -6 162 -858 -1 433
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -3 837 -6 162 -858 -1 433
V. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 31 191 97 876 6 971 22 752
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 2 601 4 382 581 1 019
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 4 961 -15 063 1 109 -3 502
VIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 4 195 -17 113 938 -3 978
IX. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 358 -23 276 80 -5 411
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -468 -12 115 -105 -2 816
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 105 20 536 694 4 774
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 735 -8 331 -388 -1 937
XIII. Aktywa razem 17 441 118 545 3 779 27 837
XIV. Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej 266 6 829 58 1 604
XV. Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej 1 823 788 395 185
XVI. Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej 544 85 301 118 20 031
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej 13 896 21 227 3 011 4 985
XVIII. Kapitał własny 911 4 402 198 1 034
XIX. Kapitał podstawowy 11 578 11 578 2 509 2 719
XX. Liczba akcji (w sztukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -2,01 0,01 -0,47
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -2,01 0,01 -0,47
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 0,38 0,02 0,09
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 0,38 0,02 0,09


Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone
przez NBP:


A.  A.
31 grudnia 2020 roku:


średni kurs w okresie*: 4,4742kurs na koniec okresu**: 4,6148


B. 
B. 31 grudnia 2019 roku:


średni kurs w okresie*: 4,3018kurs na koniec okresu**: 4,2585


*Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.


**Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną
akcję przeliczono według kursu średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Zarzadu_Groclin_SA_2020.pdfList_Zarzadu_Groclin_SA_2020.pdf List Prezesa Zarządu
SF_Groclin_SA_2020.pdfSF_Groclin_SA_2020.pdf Sprawozdanie finansowe Groclin S.A. za 2020 rok
SZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2020.pdfSZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Groclin i Groclin S.A. za 2020 rok
RN_ocena_sprawozdan_2020.pdfRN_ocena_sprawozdan_2020.pdf Ocena sprawozdań za 2020 rok dokonana przez Radę Nadzorczą
RN_oswiadczenie_komitet_audytu_2020.pdfRN_oswiadczenie_komitet_audytu_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Groclin_SA_2020.pdfSprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Groclin_SA_2020.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Groclin S.A. za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
2021-04-30 Barbara Sikorska-Puk Wiceprezes Zarządu Barbara Sikorska-Puk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Rogozińska Główny Księgowy Anna Rogozińska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki