GPW: wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki HFT GROUP SA

Uchwała Nr 603/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki HFT GROUP S.A.

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje spółki HFT GROUP S.A., oznaczone kodem "PLDFP0000019".

§ 2

Na podstawie § 12 ust. 3 i § 12a ust. 4 zdanie drugie Regulaminu ASO obrót akcjami spółki HFT GROUP S.A., o których mowa w § 1, podlega zawieszeniu

do czasu upływu terminów, o których mowa w § 12a ust. 4 zdanie pierwsze tego Regulaminu.

§ 3

Uchyla się Uchwałę 323/2018 Zarządu Giełdy z dnia 3 kwietnia 2018 r.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu ASO.

2. Informacja o dniu wykluczenia zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień, z zastrzeżeniem

§ 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu ASO.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Ponadto, stosownie do § 12 ust. 1 pkt 3) Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu

w przypadku uporczywego naruszania przez emitenta przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

Obrót akcjami spółki HFT GROUP S.A. ("Spółka", "Emitent") pozostaje zawieszony

od dnia 17 maja 2017 r. ze względu na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych spółki notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, tudzież z uwagi na bezpieczeństwo obrotu i interes inwestorów.

W szczególności spółka HFT GROUP S.A. do czasu podjęcia niniejszej uchwały dopuściła się naruszeń obowiązków informacyjnych, wśród których należy wymienić:

1) brak publikacji skonsolidowanych raportów okresowych za III i IV kwartał roku 2016, dla których terminy publikacji upłynęły, odpowiednio, w dniu 14 listopada 2016 r. oraz w dniu 14 lutego 2017 r.;

2) nieterminową publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I kwartał roku 2017;

3) nieterminową publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał roku 2017;

4) nieterminową publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu

za III kwartał roku 2017;

5) nieterminową publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego

za rok 2016;

6) nieterminową publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego

za rok 2017.

W powyższym kontekście należy wskazać, że Emitent opublikował kompletne raporty roczne za rok 2016 dopiero w dniu 7 lutego 2018 r., czyli po ponad 8 miesiącach

od upływu regulaminowego terminu publikacji raportów rocznych przez emitentów akcji na rynku NewConnect.

Uwagę zwraca ponadto fakt, że Emitent dokonywał również licznych korekt opublikowanych raportów, co może budzić wątpliwości co do rzetelności prowadzonej przez Spółkę polityki informacyjnej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że z tytułu dotychczasowych uchybień

w wykonywaniu przez spółkę HFT GROUP S.A. obowiązków informacyjnych, Zarząd Giełdy wielokrotnie podejmował wobec tej spółki działania dyscyplinujące przewidziane przepisami Regulaminu ASO.

W tym kontekście należy wskazać na następujące decyzje Zarządu Giełdy:

1) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za I kwartał roku 2017 (§ 1 ust. 1 pkt 11 Uchwały Nr 485/2017 Zarządu Giełdy z dnia 16 maja 2017 r.);

2) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok 2016 (Uchwała Nr 604/2017 Zarządu Giełdy

z dnia 20 czerwca 2017 r.);

3) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za I kwartał roku 2017 (Uchwała Nr 660/2017 Zarządu Giełdy z dnia 27 czerwca 2017 r.);

4) upomnienie oraz nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy

z Autoryzowanym Doradcą za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok 2016 (Uchwała Nr 885/2017 Zarządu Giełdy z dnia

3 sierpnia 2017 r.);

5) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, m.in. w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości

w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok 2016 oraz w związku z niewypełnieniem obowiązku,

o którym mowa w § 1 pkt 2) Uchwały Nr 885/2017 Zarządu Giełdy z dnia

3 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 1063/2017 Zarządu Giełdy z dnia 15 września 2017 r.);

6) upomnienie za nieopublikowanie, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu za II kwartał roku 2017 (Uchwała Nr 1106/2017 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2017 r.);

7) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, m.in. w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości

w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok 2016 oraz w związku z niewypełnieniem obowiązku,

o którym mowa w § 1 pkt 2) Uchwały Nr 885/2017 Zarządu Giełdy z dnia

3 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 1063/2017 Zarządu Giełdy z dnia 15 września 2017 r.) (Uchwała Nr 1493/2017 Zarządu Giełdy z dnia 13 grudnia 2017 r.);

8) zawieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, do czasu spełnienia przez Spółkę następujących warunków: przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2017, spełniającego wymogi, o których mowa w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO oraz przekazania do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, stanowiska zarządu i rady nadzorczej Spółki odnośnie do odmowy sporządzenia przez biegłego rewidenta opinii

z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki

za rok obrotowy 2016 (Uchwała Nr 323/2018 Zarządu Giełdy z dnia 3 kwietnia

2018 r.).

Pomimo, jak wykazano powyżej, wielokrotnie zastosowanych regulaminowych środków dyscyplinujących należy zauważyć, że Emitent kolejny raz dopuścił

się naruszenia obowiązków informacyjnych i przekazał raport roczny za rok 2017

z naruszeniem terminu określonego w Regulaminie ASO, a jednocześnie z raportu tego wynika, że biegły rewident odmówił wydania opinii odnośnie do sprawozdań

za rok 2017.

Ponadto, Zarząd Giełdy mając na względzie, m.in. sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Spółki, jak również zaistniałe nieprawidłowości w wypełnianiu przez tę Spółkę obowiązków informacyjnych, zdecydował o zastosowaniu wobec niej dodatkowych środków przewidzianych przepisami Regulaminu ASO i Uchwałą

Nr 111/2018 Zarządu Giełdy z dnia 9 lutego 2018 r. zobowiązał Spółkę do:

1) zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu ASO, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki HFT GROUP S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia

lub kontynuowania przez spółkę HFT GROUP S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości;

2) opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później

niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Emitent w dniu 28 marca 2018 r. opublikował dokument zawierający wyniki dokonanej analizy ("Analiza").

Opublikowana Analiza wskazywała m.in. na to, że na dzień jej sporządzenia:

1) spółka HFT GROUP S.A. nie prowadzi jakiejkolwiek działalności operacyjnej,

a cała działalność operacyjna prowadzona jest przez spółkę zależną FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL S.A. ("Spółka Zależna"); w tym kontekście Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że działalność maklerska Spółki Zależnej nie jest obecnie prowadzona, z uwagi na uchylenie zgody na jej prowadzenie decyzją KNF z dnia 25 kwietnia 2017 r.);

2) kondycja finansowa Emitenta jest bardzo trudna, a bieżące zobowiązania Emitenta reguluje podmiot trzeci, bez jakichkolwiek umów czy zobowiązań w tym zakresie, co generuje dodatkowe ryzyko, że podmiot ten może wstrzymać finansowanie

dla Emitenta;

3) jednym aktywem trwałym będącym własnością Spółki Zależnej jest lokal biurowy w Łodzi, który posiada obciążenia hipoteczne przewyższające jego wartość; ponadto spółka ta posiada należności o wątpliwej ściągalności i jednocześnie zalega na znaczące kwoty wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i KNF oraz

ma znaczące zobowiązania handlowe.

Zgodnie z informacjami Emitenta zawartymi w raportach EBI nr 7/2017 i 8/2017

z dnia 7 lutego 2018 r., Zarząd Spółki jest aktualnie na etapie opracowywania projektu restrukturyzacji zadłużenia i prowadzi rozmowy z wierzycielami. Równocześnie Zarząd Emitenta jest w trakcie opracowywania nowej strategii rozwoju grupy kapitałowej i Emitenta, która będzie wdrażana równolegle z prowadzonym procesem restrukturyzacji, i która ma umożliwić kontynuowanie działalności przez grupę kapitałową Emitenta oraz samego Emitenta. Jednak do czasu podjęcia niniejszej uchwały nie zostały opublikowane przez Emitenta jakiekolwiek dalsze informacje w tym zakresie.

W kontekście powyższych ustaleń należy zwrócić uwagę na informacje zawarte

w opiniach biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki za lata 2016 i 2017.

Biegły rewident dokonując badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

za lata 2016 i 2017 odstąpił od wyrażenia opinii o badanych sprawozdaniach. Zgodnie ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017, negatywne wyniki finansowe uzyskane przez grupę kapitałową Emitenta spowodowały ujemny kapitał własny. Spółka dominująca -

HFT GROUP S.A. oraz spółka zależna - FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL S.A.,

nie prowadzą działalności operacyjnej oraz nie mają zapewnionych źródeł finansowania. Zarząd spółki HFT GROUP S.A. nie przedstawił biegłemu rewidentowi wiarygodnych procedur naprawczych uwzględniających pozyskanie źródeł finansowania. W związku z powyższym w ocenie biegłego rewidenta ograniczenie badania dotyczące kontynuacji działalności jest na tyle istotne i rozległe, że nie jest on w stanie wyrazić opinii o sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w stanowisku Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta do odstąpienia przez biegłego rewidenta od wydania opinii i sprawozdaniu za rok 2017, które zostało załączone do raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2017, Zarząd Emitenta ma świadomość, że Spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej dlatego też w sprawozdaniu rocznym Zarządu zostały zawarte zastrzeżenia co do możliwości kontynuowania działalności oraz zostały zamieszczone związane z tym ryzyka. Dodatkowo w ocenie Zarządu Emitenta, spółka HFT GROUP S.A. jest nadal na etapie opracowywania projektu restrukturyzacji zadłużenia i prowadzi rozmowy z wierzycielami. Równocześnie Zarząd Emitenta jest w trakcie opracowywania nowej strategii rozwoju spółki, która to strategia będzie wdrażana równolegle z prowadzonym procesem restrukturyzacji, a która ma umożliwić kontynuowanie działalności przez Emitenta. Jednocześnie

w dokumencie tym stwierdzono, że opracowywana nowa strategia rozwoju Emitenta zostanie przekazana do publicznej wiadomości raportem ESPI niezwłocznie

po zakończeniu prac nad nią i jej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Należy zauważyć, że do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie zostały opublikowane żadne informacje w tym zakresie.

W kontekście powyższych ustaleń, w ocenie Zarządu Giełdy nie budzi wątpliwości fakt, iż za uzasadnione należy uznać dotychczas podejmowane przez Zarząd Giełdy działania i środki dyscyplinujące wobec spółki HFT GROUP S.A., w tym długotrwałe zawieszenie obrotu jej akcjami na rynku NewConnect. W okresach kolejnych zawieszeń obrotu sytuacja Emitenta nie ulegała poprawie, a jednocześnie Giełda identyfikowała dalsze nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu na rynku NewConnect.

Dotychczasowy sposób wykonywania przez Emitenta obowiązków informacyjnych

nie spełnia wymogów, jakich należy zasadnie oczekiwać od spółek publicznych notowanych w alternatywnym systemie obrotu, a wskazane powyżej uchybienia

w zakresie wykonywania przez spółkę HFT GROUP S.A. jej obowiązków informacyjnych należy uznać, w ocenie Zarządu Giełdy, za uporczywe naruszanie przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. Dodatkowo pomimo wielokrotnego zastosowania wobec Spółki środków dyscyplinujących sposób wykonywania przez nią tych obowiązków nadal nie wykazuje, w ocenie Zarządu Giełdy, wymaganej poprawy.

Zarząd Giełdy zwraca ponadto uwagę, że do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka

nie wypełniła wszystkich obowiązków wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 2) Uchwały

Nr 323/2018 Zarządu Giełdy z dnia 3 kwietnia 2018 r., tj. nie opublikowała stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta odnośnie do odmowy wydania przez biegłego rewidenta opinii do sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016, co może stanowić dodatkową przesłankę uzasadniającą wykluczenie akcji Spółki z obrotu

na rynku NewConnect.

Reasumując, naruszanie przez Emitenta obowiązków informacyjnych, jak również wnioski płynące ze wskazanych powyżej analiz sytuacji finansowej, gospodarczej

i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę, opinii biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2016 i 2017, oraz stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, uzasadniają w opinii Zarządu Giełdy ocenę, że dalsze notowanie akcji spółki HFT GROUP S.A. na rynku NewConnect stanowić może istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu i interesów uczestników tego rynku.

Tym samym, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Spółki oraz fakt,

że stosowane dotąd wobec niej przez Giełdę środki dyscyplinujące nie wpłynęły istotnie na poprawę sposobu jej funkcjonowania na rynku NewConnect, a także mając na względzie aktualną sytuację finansową i operacyjną Spółki, Zarząd Giełdy uznał, że uporczywe naruszanie przez Emitenta przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu oraz wzgląd na interes i bezpieczeństwo uczestników tego obrotu nie pozwala na dalsze notowanie instrumentów finansowych spółki HFT GROUP S.A. na rynku NewConnect.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG -0,22% 59 734,92
2019-01-22 17:05:00
WIG20 0,04% 2 359,23
2019-01-22 17:15:00
WIG30 -0,14% 2 680,84
2019-01-22 17:15:00
MWIG40 -0,96% 4 032,13
2019-01-22 17:15:00
DAX -0,41% 11 090,11
2019-01-22 17:34:00
NASDAQ -1,91% 7 020,36
2019-01-22 22:02:00
SP500 -1,42% 2 632,90
2019-01-22 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl