REKLAMA

GPW: Podpisanie 17 listów intencyjnych w sprawie utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego („PCOL”)

2021-04-15 17:17
publikacja
2021-04-15 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Podpisanie 17 listów intencyjnych w sprawie utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego („PCOL”)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących 29/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. oraz 5/2021 z dnia 29 marca 2021, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Giełda") informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2021 r. Zarząd zdecydował o podpisaniu 17 listów intencyjnych z podmiotami zainteresowanymi współtworzeniem projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego („PCOL”). Listy intencyjne określają ogólne ramy potencjalnej współpracy w ramach projektu PCOL. Strony deklarują zainteresowanie udziałem we wspólnej realizacji projektu oraz deklarują wolę współpracy przy tworzeniu założeń funkcjonalnych i specyfikacji wymagań biznesowych.
Lista podmiotów z którymi GPW podpisała listy intencyjne:

• Bank Polska Kasa Opieki S.A.
• Enea S.A.
• Exalo Drilling S.A.
• Gas Trading S.A.
• Grupa Azoty S.A.
• Grupa Lotos S.A.
• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
• KGHM Polska Miedź S.A.
• PKO BP S.A
• PKP S.A.
• Poczta Polska S.A
• Polska Grupa Lotnicza S.A.
• Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
• Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
• Totalizator Sportowy sp. z o.o.
• Trans.eu Group S.A.

Projekt PCOL ma na celu usprawnienie procesów w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego m.in. poprzez utworzenie cyfrowego operatora systemu.

GPW zwraca uwagę, że rozwój projektu PCOL będzie wymagał m.in. opracowania szczegółowego modelu biznesowego oraz szczegółowych projekcji finansowych.
Przedsięwzięcie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report: No. 6/2021Date: 15 April 2021Topic: Signing of
17 memoranda of understanding concerning the establishment of the Polish
Digital Logistics Operator (“PCOL”)Legal basis: Article
17(1) MAR – inside informationContent:Further to
current reports no. 29/2020 of 27 November 2020 and 5/2021 of 29 March
2021, the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”,
“Company” or “Exchange”) announces that on 15 April 2021 Management
Board has decided to sign 17 memoranda of understanding with entities
interested in co-founding the project Polski Cyfrowy Operator
Logistyczny (Polish Digital Logistics Operator, “PCOL”). The memoranda
of understanding define the general framework of potential co-operation
in the PCOL project. The parties have declared interest in participating
in the joint project and the will to co-operate in the development of a
functional framework and the specification of business requirements.List
of entities which have signed the memoranda of understanding with GPW:•
Bank Polska Kasa Opieki S.A.• Enea S.A.• Exalo Drilling
S.A.• Gas Trading S.A.• Grupa Azoty S.A.• Grupa
Lotos S.A.• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.•
KGHM Polska Miedź S.A.• PKO BP S.A• PKP S.A.•
Poczta Polska S.A• Polska Grupa Lotnicza S.A.• Polska
Grupa Zbrojeniowa S.A.• Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.•
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.• Totalizator Sportowy
sp. z o.o.• Trans.eu Group S.A.The PCOL project aims
to improve processes in the Transport, Shipping and Logistics sector
(TSL) and to ensure security of the Polish transport industry among
others by establishing a digital system operator.GPW points out
that the development of the PCOL project will require among others the
development of a detailed business model and detailed financial
projections.The project will be implemented subject to required
corporate approvals.Legal basis:Article 17(1) of Regulation
(EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16
April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU
Official Journal L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2021-04-15 Piotr Borowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki