REKLAMA

FASING: Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2020-08-20 12:40
publikacja
2020-08-20 12:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-20
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 19 sierpnia 2020 wpłynęło do Spółki Postanowienie o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany w Statucie zostały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lipca 2020 roku Uchwałami od nr 23/2020 do nr 26/2020.
Niniejszym przekazujemy wykaz zmian w Statucie Spółki:

1) Art. 11.2 otrzymał brzmienie:
„11.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje: Wiceprezesa/-ów Zarządu i Członka/-ów Zarządu.”

2) Art. 11.3 otrzymał brzmienie:
„11.3 Rada Nadzorcza określa liczbę Członków Zarządu oraz zasady ich wynagradzania, uwzględniając postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.”

3) Art. 11.4 otrzymał brzmienie:
„11.4 Rada Nadzorcza może odwołać każdego z Członków Zarządu lub wszystkich Członków Zarządu przed upływem ich kadencji.”

4) Art. 12.2 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:
„12.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, w tym Prezesowi, Wiceprezesom Zarządu, określi szczegółowo Regulamin Zarządu.”

5) Art. 13 otrzymał brzmienie:
„Artykuł 13.
Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu), albo jednego Członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu) łącznie
z prokurentem.”

6) W art. 18 dodano podpunkt 18.11 w brzmieniu:
„18.11 W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu
w sposób o którym mowa w zdaniu pierwszym określa Regulamin.”

7) Art. 18.4. otrzymał brzmienie:
„18.4 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

8) W art. 18 dodano ust. 5 w brzmieniu:
„18.5 Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady, w sprawach objętych porządkiem obrad.”

9) W art. 20 ust. 2 dodano podpunkt 9) w brzmieniu:
„ 9) wyrażanie zgody na istotne transakcje w rozumieniu i na zasadach określonych w rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”

10) W art. 20 ust. 2 dodano podpunkt 10) w brzmieniu:
„ 10) dokonywanie na zasadach określonych w odrębnej procedurze okresowej oceny transakcji istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

11) W art. 20 ust. 2 dodano podpunkt 11) w brzmieniu:
„11) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. oraz postanowieniami art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych”.

12) Art. 21 otrzymał brzmienie:
„Artykuł 21
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, uwzględniając postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu
i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-20 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
2020-08-20 Piotr Neumann Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki