REKLAMA
ZAGŁOSUJ

FAMUR S.A.: wyniki finansowe

2019-11-27 07:42
publikacja
2019-11-27 07:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FAMUR_Raport_kwartalny_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 625 280 1 714 696 377 218 403 126
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 268 307 215 240 62 272 50 603
III. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 336 269 163 650 78 046 38 474
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 334 174 154 370 77 560 36 292
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 301 422 197 108 69 958 46 340
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 221 -88 870 748 -20 893
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -286 285 -458 268 -66 445 -107 739
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 18 357 -350 029 4 261 -82 292
IX. Średnioważona liczba akcji 574 763 212 567 665 191 574 763 212 567 665 191
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,58 0,28 0,13 0,06
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,58 0,28 0,13 0,06
XII. na 30-09-2019 na 31-12-2018 na 30-09-2018 na 31-12-2018
XIII. Aktywa razem 3 019 058 2 879 554 690 291 669 664
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 399 321 1 274 263 319 947 296 340
XV. Zobowiązania długoterminowe 457 094 519 942 104 512 120 917
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 805 970 571 962 184 281 133 015
XVII. Kapitał własny 1 597 078 1 587 360 365 163 369 153
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 646 469 1 624 582 376 456 377 810
XIX. Kapitał zakładowy 5 748 5 748 1 314 1 337
XX. Liczba akcji (w szt.) 574 763 212 574 763 212 574 763 212 574 763 212
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,78 2,76 0,64 0,64
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,78 2,76 0,64 0,64
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,53 0,44 0,12 0,10
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 1 147 143 1 119 097 266 245 263 100
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 267 411 163 077 62 064 38 339
XXVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 197 695 117 924 45 884 27 724
XXVII. Zysk (strata) netto 197 695 117 924 45 884 27 724
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 319 457 131 457 74 144 30 906
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -187 990 2 656 -43 631 624
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 827 -350 179 -2 049 -82 327
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 122 640 -216 066 28 464 -50 797
XXXII. Średnioważona liczba akcji 574 763 212 567 665 191 574 763 212 567 665 191
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,34 0,21 0,08 0,05
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,34 0,21 0,08 0,05
XXXV. na 30-09-2019 na 31-12-2018 na 30-09-2018 na 31-12-2018
XXXVI. Aktywa razem 2 594 761 2 164 125 593 278 503 285
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 390 763 852 508 317 990 198 258
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 448 498 303 265 102 547 70 527
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 837 391 413 167 191 465 96 085
XL. Kapitał własny 1 203 997 1 311 613 275 288 305 026
XLI. Kapitał zakładowy 5 748 5 748 1 314 1 337
XLII. Liczba akcji (w szt.) 574 763 212 574 763 212 574 763 212 574 763 212
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję 2,09 2,28 0,48 0,53
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,09 2,28 0,48 0,53
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,53 0,44 0,12 0,10


Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidownaego sprawozdania
z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018
r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące
kursy walut:
Pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego dla waluty EURO, obowiązującego na dzień bilansowy:

- na 30.09.2019 - 4,3736 EUR/PLN


- na 31.12.2018 - 4,3000 EUR/PLN
Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów EURO obowiązujących na
koniec każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:

- w III kwartale 2019 roku - 4,3086 EUR/PLN


- w III kwartale 2018 roku - 4,2535 EUR/PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FAMUR_Raport kwartalny Q3 2019.pdfFAMUR_Raport kwartalny Q3 2019.pdf Skonsolidowanyh raport kwartalny Grupy Kapitałowej FAMUR za III kwartał zakończony 30 września 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2019-11-27 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds.Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki