3,4300 zł
0,00% 0,0000 zł
Famur SA (FMF)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_FAMUR_za_III_kwartal_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY FAMUR
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 723 228 966 391 405 132 227 034
II. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 163 765 61 409 38 501 14 427
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 215 355 78 851 50 630 18 524
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 154 370 62 133 36 292 14 597
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 108 106 820 46 340 25 095
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -88 870 -164 705 -20 893 -38 694
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -458 267 373 311 -107 739 87 702
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -350 029 315 426 -82 292 74 103
IX. Średnioważona liczba akcji 567 665 191 505 785 721 567 665 191 505 785 721
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,27 0,12 0,06 0,03
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,27 0,12 0,06 0,03
XII. Aktywa razem * 2 872 136 3 138 065 672 411 752 371
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania * 1 323 813 1 576 330 309 925 377 935
XIV. Zobowiązania długoterminowe * 534 497 524 259 125 134 125 694
XV. Zobowiązania krótkoterminowe * 579 825 857 239 135 746 205 529
XVI. Kapitał własny * 1 530 831 1 549 983 358 391 371 618
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej * 1 570 952 1 435 667 367 784 344 210
XVIII. Kapitał zakładowy * 5 748 5 594 1 346 1 341
XIX. Liczba akcji (w szt.) 574 763 212 559 440 500 574 763 212 559 440 500
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 2,66 2,72 0,62 0,65
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,66 2,72 0,62 0,65
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,44 0,00 0,10 0,00
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FAMUR
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży 1 119 097 662 024 263 100 155 529
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 117 924 51 806 27 724 12 171
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 163 077 66 359 38 339 15 590
XXVI. Zysk (strata) netto 117 924 51 806 27 724 12 171
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 457 106 971 30 906 25 131
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 656 -300 763 624 -70 658
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -350 179 398 882 -82 327 93 709
XXX. Przepływy pieniężne netto razem -216 066 205 090 -50 797 48 182
XXXI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 567 665 191 505 785 721 567 665 191 505 785 721
XXXII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,21 0,10 0,05 0,02
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,21 0,10 0,05 0,02
XXXIV. Aktywa razem * 2 221 028 2 055 359 519 977 492 785
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania * 946 775 921 243 221 655 220 874
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe * 302 216 110 473 70 753 26 487
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe * 507 678 713 266 118 855 171 010
XXXVIII. Kapitał własny * 1 274 253 1 134 116 298 322 271 911
XXXIX. Kapitał zakładowy * 5 748 5 594 1 346 1 341
XL. Liczba akcji (w szt.) 574 763 212 559 440 500 574 763 212 559 440 500
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,22 2,03 0,52 0,49
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,22 2,03 0,52 0,49
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,44 0,00 0,10 0,00


*wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.09.2018 r. oraz
31.12.2017 r.Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu
przeliczono na walutę euro w następujący sposób:-
poszczególne pozycje bilansowe przeliczone według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2018 1 EUR =
4,2714 PLN oraz na dzień 31.12.2017 1 EUR = 4,1709 PLN,-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów
pieniężnych za III kwartał 2018 roku, odpowiednio za III kwartał 2017
r., przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego. Kurs ten za III kwartały 2018 r. wyniósł 1
EUR = 4,2535 PLN, odpowiednio za III kwartały 2017 r. 1 EUR = 4,2566 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2018 r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2018 r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-06 Adam Toborek Wiceprezes Zarządu
2018-11-06 Bartosz Bielak Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.