REKLAMA

EUROCASH: wyniki finansowe

2021-08-25 00:02
publikacja
2021-08-25 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Eurocash_raport_1H_2021_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 12,362,609 12,115,371 2,722,562 2,744,387
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (91,673) 61,773 (20,189) 13,993
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (132,946) (11,721) (29,278) (2,655)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (165,360) (20,162) (36,416) (4,567)
V. Zysk (strata) netto (165,360) (20,162) (36,416) (4,567)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 322,994 220,618 71,132 49,975
VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (81,104) (225,878) (17,861) (51,166)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (244,880) 60,810 (53,929) 13,775
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2,990) 55,550 (658) 12,583
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (1.21) (0.14) (0.27) (0.03)
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (1.21) (0.14) (0.27) (0.03)
XIV. Stan na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XV. Aktywa 8,195,104 8,065,789 1,812,755 1,747,809
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2,132,173 2,137,168 471,636 463,112
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5,309,573 4,944,494 1,174,476 1,071,443
XVIII. Kapitał własny 753,359 984,127 166,643 213,254
XIX. Kapitał podstawowy 139,163 139,163 30,783 30,156
XX. Liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 4.91 6.59 1.09 1.43
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 4.91 6.59 1.09 1.43
XXIV. Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - 246.37 - 53.39
XXV. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0.00 - 0.00
JEDNOSTKOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 7,582,937 7,758,072 1,669,956 1,757,367
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45,988 104,575 10,128 23,688
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56,104 22,513 12,356 5,100
XXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 49,370 9,585 10,873 2,171
XXX. Zysk (strata) netto 49,370 9,585 10,873 2,171
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 248,777 164,152 54,787 37,184
XXXII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 101,817 (176,096) 22,423 (39,890)
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (337,530) 96,767 (74,333) 21,920
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 13,064 84,823 2,877 19,214
XXXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XXXVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0.35 0.07 0.08 0.02
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0.35 0.07 0.08 0.02
XXXIX. Stan na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XL. Aktywa 6,366,184 6,488,751 1,408,199 1,406,074
XLI. Zobowiązania długoterminowe 1,289,902 1,370,142 285,326 296,902
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 3,884,103 3,918,377 859,163 849,089
XLIII. Kapitał własny 1,192,180 1,200,233 263,710 260,083
XLIV. Kapitał podstawowy 139,163 139,163 30,783 30,156
XLV. Liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XLVI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 8.57 8.62 1.89 1.87
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 8.57 8.62 1.89 1.87
XLIX. Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - - - -
L. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Eurocash raport 1H 2021_pl.pdfEurocash raport 1H 2021_pl.pdf Raport półroczny Grupy Eurocash za 2021 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Luis Amaral Prezes Zarządu
2021-08-25 Rui Amaral Członek Zarządu
2021-08-25 Jacek Owczarek -Członek Zarządu
2021-08-25 Pedro Martinho Członek Zarządu
2021-08-25 Arnadldo Guerreiro Członek Zarządu
2021-08-25 Katarzyna Kopaczewska Członek Zarządu
2021-08-25 Przemysław Ciaś Członek Zarządu
2021-08-25 Noel Collett Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki