REKLAMA

EUROCASH: wyniki finansowe

2021-03-11 00:41
publikacja
2021-03-11 00:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Eurocash-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Eurocash-2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CONS_2020_Dane_wybrane_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_EUROCASH__20210310.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_EUROCASH__20210310.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_EC_kons_Raport_Bieglego_Rewidenta.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_EC_kons_Raport_Bieglego_Rewidenta.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_informacja_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_ocena_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 25 411 041,70 24 852 240,70 5 717 027,02 5 782 280,29
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 250 429,09 244 522,22 56 342,04 56 892,09
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 107 920,83 113 422,82 24 280,24 26 389,67
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 68 073,61 79 125,59 15 315,34 18 409,86
V. Zysk (strata) netto 68 073,61 79 125,59 15 315,34 18 409,86
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 556 662,30 683 148,76 125 239,00 158 945,73
VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -300 697,43 -299 865,83 -67 651,51 -69 768,69
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -285 142,92 -433 171,92 -64 152,02 -100 784,53
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -29 178,05 -49 888,99 -6 564,54 -11 607,49
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286,40 139 163 286,00 139 163 286,40 139 163 286,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
XIV. Aktywa 8 065 788,76 7 885 006,97 1 747 808,95 1 851 592,57
XV. Zobowiązania długoterminowe 2 137 167,83 1 560 356,15 463 111,69 366 409,80
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 925 779,79 5 361 251,60 1 067 387,49 1 258 953,06
XVII. Kapitał własny 1 002 841,14 963 399,22 217 309,77 226 229,71
XVIII. Kapitał podstawowy 139 163,29 139 163,29 30 155,87 32 678,94
XIX. Liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,40 139 163 286,00 139 163 286,40
XX. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 141 963 286,00 139 163 286,00 141 963 286,00
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,72 6,45 1,46 1,51
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,72 6,32 1,46 1,48
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 3 323,00 143 380,08 720,08 33 669,15
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,02 1,03 0,01 0,24
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa 2020.xhtmlList Prezesa 2020.xhtml List Prezesa
Eurocash-2020-12-31.zipEurocash-2020-12-31.zip Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
Eurocash-2020-12-31.zip.XAdESEurocash-2020-12-31.zip.XAdES
CONS 2020 Dane wybrane PL.xhtmlCONS 2020 Dane wybrane PL.xhtml Wybrane dane finansowe
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH _20210310.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH _20210310.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH _20210310.xhtml.XAdESSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY EUROCASH _20210310.xhtml.XAdES
2020 EC kons Raport Bieglego Rewidenta.xhtml2020 EC kons Raport Bieglego Rewidenta.xhtml Raport Biegłego Rewidenta
2020 EC kons Raport Bieglego Rewidenta.T.xhtml.xades2020 EC kons Raport Bieglego Rewidenta.T.xhtml.xades
Oświadczenie i informacja Zarządu.xhtmlOświadczenie i informacja Zarządu.xhtml Oświadczenie i informacja Zarządu
Oświadczenie i ocena RN.xhtmlOświadczenie i ocena RN.xhtml Oświadczenie i ocena RN
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki