REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 23:50
publikacja
2021-04-29 23:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._sprawozdanie_z_badania_GK_Energoinstal_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Grupa-Energoinstal_12.2020-sprawozdanie-roczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Energoinstal_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._List_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._oswiadczenie_Zarzadu_EI_o_wyborze.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._oswiadczenie_RN_jedn_i_skon_i_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Oswiadczenie_Zarzadu_EI_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 796 83 055 19 623 19 307
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 082 4 567 242 1 062
III. Zysk (strata) brutto 64 2 588 14 602
IV. Zysk (strata) netto -1 548 1 692 -346 393
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 694 -3 645 1 049 -847
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -65 1 609 -15 374
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 346 859 77 200
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 975 -1 177 1 112 -274
IX. Aktywa razem 94 510 97 775 20 480 22 960
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 806 45 786 10 359 10 752
XI. Zobowiązania długoterminowe 18 641 16 251 4 039 3 816
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 165 29 535 6 320 6 936
XIII. Kapitał własny 46 704 51 989 10 120 12 208
XIV. Kapitał zakładowy 1 800 1 800 390 423
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,09 0,09 -0,02 0,02
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,59 2,89 0,56 0,68
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)
- - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. sprawozdanie z badania GK Energoinstal 2020-sig.pdf1. sprawozdanie z badania GK Energoinstal 2020-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Energoinstal 2020
2. Grupa-Energoinstal_12.2020-sprawozdanie-roczne.pdf2. Grupa-Energoinstal_12.2020-sprawozdanie-roczne.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
3. Sprawozdanie z działalności GK Energoinstal S.A. za 2020 rok.pdf3. Sprawozdanie z działalności GK Energoinstal S.A. za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z działalności GK Energoinstal S.A. za 2020 rok
4. List Zarządu_2020.pdf4. List Zarządu_2020.pdf List Prezesa Zarządu
5. oświadczenie Zarządu EI o wyborze.pdf5. oświadczenie Zarządu EI o wyborze.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdań finansowych
6. oświadczenie RN jedn i skon i Komitet Audytu.pdf6. oświadczenie RN jedn i skon i Komitet Audytu.pdf Ocena i oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z sprawozdania z działalności GK Energoinstal S.A. za 2020 rok
7. Oświadczenie Zarządu EI w sprawie rzetelności sporządzenia.pdf7. Oświadczenie Zarządu EI w sprawie rzetelności sporządzenia.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Michał Więcek Prezes Zarządu
2021-04-29 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marek Króik Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki