REKLAMA

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2023-10-31 06:21
publikacja
2023-10-31 06:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_SF_Grupy_Energa_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Skrocone_srodroczne_jednostkowe_SF_Energa_SA_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Informacja_do_skroconego_skonsolidowanego_raportu_Grupy_Energa_za_III_kw._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_9M_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_9M_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. niebadane niebadane niebadane niebadane
III. Przychody ze sprzedaży wraz z Przychodami z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny 19 489 15 024 4 258 3 205
IV. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 2 484 2 184 543 466
V. Zysk/(Strata) brutto 2 051 1 982 448 423
VI. Zysk/(Strata) netto przypadający właścicielom jednostki dominującej 1 630 1 553 356 331
VII. Całkowite dochody 1 544 1 674 337 357
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 724 3 096 377 660
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 302) (3 944) (940) (841)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 736 1 048 379 224
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (842) 200 (184) 43
XII. Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 3,94 3,75 1 1
XIII. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 414 414 414 414
XIV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XV. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XVI. niebadane niebadane
XVII. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XVIII. Aktywa trwałe 22 469 21 386 4 848 4 560
XIX. Aktywa obrotowe 7 741 5 804 1 669 1 238
XX. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 58 0 12
XXI. Aktywa razem 30 210 27 248 6 517 5 810
XXII. Zobowiązania długoterminowe 5 941 6 280 1 282 1 339
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 804 9 403 2 330 2 004
XXIV. Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 25 0 5
XXV. Kapitał własny 13 465 11 540 2 905 2 462
XXVI. Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 12 536 10 981 2 704 2 341
XXVII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 975 964
XXVIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 30,28 26,52 6,53 5,65
XXIX. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414 414 414
XXX. Liczba akcji w mln na koniec okresu sprawozdawczego 414 414 414 414
XXXI. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022
XXXII. narastająco narastająco narastająco narastająco
XXXIII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXXIV. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XXXV. Przychody ze sprzedaży 64 44 14 9
XXXVI. Strata z działalności operacyjnej (66) (66) (14) (14)
XXXVII. Zysk/(Strata) brutto 105 (21) 23 (4)
XXXVIII. Zysk/(Strata) netto 120 (10) 26 (2)
XXXIX. Całkowite dochody 42 23 9 5
XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (149) (65) (33) (14)
XLI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 758 (133) 166 (28)
XLII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 281) 356 (280) 76
XLIII. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (672) 158 (147) 34
XLIV. Zysk/(Strata) netto na jedną akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 0,29 (0,02) 0,06 (0,01)
XLV. Liczba akcji zwykłych w mln zastosowana do obliczenia zysku/(straty) netto na jedną akcję 414 414 414 414
XLVI. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XLVII. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XLVIII. niebadane niebadane
XLIX. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
L. Aktywa trwałe 11 835 11 232 2 553 2 395
LI. Aktywa obrotowe 845 3 011 182 642
LII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 20 0 4
LIII. Aktywa razem 12 680 14 263 2 735 3 041
LIV. Zobowiązania długoterminowe 1 739 2 099 375 448
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 535 4 800 763 1 023
LVI. Kapitał własny 7 406 7 364 1 598 1 570
LVII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 975 964
LVIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 17,89 17,79 3,86 3,79
LIX. Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu 414 414 414 414


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2023 roku oraz
30 września 2022 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:


(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30
września 2023 roku - 4,6356, na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899.


(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 września 2023 roku – 4,5773, okresu od 1 stycznia do 30 września
2022 roku - 4,6880.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023.pdf1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023.pdf 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023
2. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023.pdf2. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023.pdf 2. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023
3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2023.pdf3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2023.pdf 3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2023
4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_9M 2023.pdf4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_9M 2023.pdf 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa 9M 2023
5. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_9M 2023.pdf5. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_9M 2023.pdf 5. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA 9M 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-31 Zofia Paryła Prezes Zarządu Energi SA
2023-10-31 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
2023-10-31 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2023-10-31 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki