REKLAMA

EMC: wyniki finansowe

2020-09-30 00:35
publikacja
2020-09-30 00:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_EMC_1H2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20HY_EMC_SDZ_29_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20HY_EMC_IM_Review_Report_(PL)_-_signed.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020.09.25_-_EMC_IM_-_stanowisko.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EMC_e_sprawozdanie_Emitent_30.06.2020.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_EMC_1H2020.pdf_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20HY_EMC_SDZ_29_09_2020.pdf_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
U_RN_25_09_2020_NR_3_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20HY_EMC_Group_Review_Report_(PL)_-_signed.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
(dane przekształcone) (dane przekształcone)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 206 142 200 381 46 415 46 731
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 089 (695) 470 (162)
III. Zysk (strata) brutto (2 694) (4 254) (607) (992)
IV. Zysk (strata) netto (4 158) (5 248) (936) (1 224)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 034 11 497 4 286 2 681
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 618) (4 779) (1 715) (1 114)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 524) (5 181) (793) (1 208)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 7 892 1 538 1 777 359
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 22 188 646 13 285 346 22 188 646 13 285 346
X. Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/ EUR (0,1874) (0,3950) (0,0422) (0,0921)
XI. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 12 315 9 735 2 773 2 270
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ: 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
W TYS.PLN W TYS.PLN W TYS.EUR W TYS.EUR
XII. Aktywa razem 376 467 368 570 84 296 86 549
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 264 454 252 399 59 215 59 269
XIV. Zobowiązania długoterminowe 89 641 166 797 20 072 39 168
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 174 813 85 602 39 143 20 101
XVI. Kapitał własny 112 013 116 171 25 081 27 280
XVII. Kapitał podstawowy 88 755 88 755 19 873 20 842
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 5,0482 8,6177 1,1304 2,0237
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">
<span><font face="Calibri Light,sans-serif">Wybrane dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący
sposób:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; text-indent: 0cm; line-height: normal">
<span><font face="Symbol">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" size="7.0pt">        
</font></span><span><font face="Calibri Light,sans-serif">poszczególne
pozycje bilansu według kursu na koniec okresu</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; text-indent: -21.25pt; line-height: normal">
<span><font face="Symbol">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" size="7.0pt">        
</font></span><span><font face="Calibri Light,sans-serif">pozycje
rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych według
średniego kursu w okresie wyliczonego jako średnia arytmetyczna kursów z
ostatniego dnia każdego miesiąca w ramach okresu sprawozdawczego.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<b><span><font face="Calibri Light,sans-serif">ŚREDNIE KURSY WYMIANY
ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP</font></span></b><br/><br/>
</p>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Średni
kurs NBP na koniec </font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okresu
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30.06.2020
1 EUR = 4,4660</span></font><span style="line-height: 107%"><font size="11.0pt" face="Arial,sans-serif">
</font></span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">zł
</font></span><br/><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Średni
</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP
na koniec </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okresu
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">31.12.2019
1 EUR = 4,2585 zł </span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Średni
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP
na koniec </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okresu
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30.06.2019
1 EUR = 4,2520 zł</span></font><br/><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Średni
</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP
w okresie 01.01.2019-30.06.2019 1 EUR = 4,4413 zł </span></font><br/><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Średni
</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP
w okresie 01.01.2018-31.12.2018 1 EUR = 4,3018 zł </span></font><br/><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Średni
</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP
w okresie 01.01.2018-30.06.2018 1 EUR = 4,2880 zł</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe EMC 1H2020.pdfSprawozdanie Finansowe EMC 1H2020.pdf GRUPA EMC Sprawozdanie Finansowe 1 półrocze 2020 (wersja PDF)
20HY EMC SDZ_29_09_2020.pdf20HY EMC SDZ_29_09_2020.pdf Grupa EMC Sprawozdanie Zarządu 1 półrocze 2020 (wersja pdf)
20HY EMC IM Review Report (PL) - signed.T.pdf20HY EMC IM Review Report (PL) - signed.T.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S. A. za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku
2020.09.25 - EMC IM - stanowisko.pdf2020.09.25 - EMC IM - stanowisko.pdf Stanowisko Zarządu
EMC e sprawozdanie Emitent 30.06.2020.xmlEMC e sprawozdanie Emitent 30.06.2020.xml e-sprawozdanie (podpisane epuap)
Sprawozdanie Finansowe EMC 1H2020.pdf (1).xmlSprawozdanie Finansowe EMC 1H2020.pdf (1).xml GRUPA EMC Sprawozdanie Finansowe 1 półrocze 2020 (wersja podpisana poprzez epuap)
20HY EMC SDZ_29_09_2020.pdf (1).xml20HY EMC SDZ_29_09_2020.pdf (1).xml Grupa EMC Sprawozdanie Zarządu 1 półrocze 2020 (wersja podpisana poprzez epuap)
U_RN_25_09_2020_NR 3_09_2020.pdfU_RN_25_09_2020_NR 3_09_2020.pdf Opinia Rady Nadzorczej do Stanowiska Zarządu
20HY EMC Group Review Report (PL) - signed.T.pdf20HY EMC Group Review Report (PL) - signed.T.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-09-29 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2020-09-29 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2020-09-29 Michał John Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki