REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy o linię wieloproduktową z Bankiem Millennium S.A.

2022-05-13 16:45
publikacja
2022-05-13 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy o linię wieloproduktową z Bankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 13.05.2022 r. zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawa (dalej: Bank) umowę o linię wieloproduktową (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest kredyt w rachunku bieżącym w PLN (limit) w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki do dnia 09.05.2023 r.

W ramach limitu Bank udostępnia kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz linię na gwarancje bankowe do kwoty 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), przy czym kwota jednorazowej gwarancji bankowej, regwarancji lub akredytywy stand-by nie może przekraczać kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych).

Prawne zabezpieczenie roszczeń z tytułu Umowy stanowi gwarancja płynnościowa w kwocie 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) z terminem ważności dłuższym o 3 miesiące niż okres kredytowania, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu w rachunku bieżącym w PLN.

Warunkiem uruchomienia kredytu jest złożenie przez ELEKTROTIM S.A. w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do maksymalnej kwoty 24.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 09.05.2031 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-05-13 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki