REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2020-09-29 07:58
publikacja
2020-09-29 07:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_PSr2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
spr_zarz_PSr2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowane_spr_skrocone_Drozapol_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowe_spr_skrocone_Drozapol_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 785 58 074 12 786 13 543
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 294 -2 049 66 -478
III. Zysk (strata) netto 1 189 -2 353 268 -549
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 189 -2 353 268 -549
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 709 8 127 1 285 1 895
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -101 -266 -23 -62
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -653 -8 293 -147 -1 934
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 955 -432 1 116 -101
IX. Aktywa, razem 90 796 84 135 20 330 19 757
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 452 23 971 6 595 5 629
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 10 212 7 479 2 287 1 756
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 19 240 16 492 4 308 3 873
XIII. Kapitał własny 61 381 60 201 13 744 14 137
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 850 7 183
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,19 -0,38 0,04 -0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,03 9,84 2,25 2,31


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2019 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2019-30.06.2019 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na 30.06.2020 r. – 4,4660 zł/EURO
oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na 31.12.2019 r. – 4,2585
zł /EURO.


Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze 2020 r. i danych
porównawczych pierwszego półrocza 2019 r. przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,4413
zł/EURO i 4,2880 zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie_finansowe_PSr2020.pdfsprawozdanie_finansowe_PSr2020.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 rok
spr_zarz_PSr2020.pdfspr_zarz_PSr2020.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2020 rok
Raport z przeglądu_skonsolidowane_spr skrócone_Drozapol_30.06.2020.pdfRaport z przeglądu_skonsolidowane_spr skrócone_Drozapol_30.06.2020.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2020
Raport z przeglądu_jednostkowe_spr skrócone_Drozapol_30.06.2020.pdfRaport z przeglądu_jednostkowe_spr skrócone_Drozapol_30.06.2020.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki