1,2950 zł
-3,72% -0,0500 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_QSr1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 754 40 211 6 690 9 624
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 022 952 -238 228
III. Zysk (strata) netto -1 225 712 -285 170
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 225 712 -285 170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 044 1 265 1 872 303
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -67 -154 -16 -37
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 469 1 687 -1 971 404
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -492 2 797 -114 669
IX. Aktywa, razem 87 061 92 292 20 241 21 463
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 006 38 012 7 906 8 840
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 512 7 480 1 746 1 740
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 26 494 30 532 6 160 7 100
XIII. Kapitał własny 53 055 54 280 12 335 12 623
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 7 113 7 115
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,20 0,12 -0,05 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,67 8,87 2,02 2,06


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2018 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2018 - 31.03.2018 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
31.03.2019 r. – 4,3013 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych,
obowiązującegona 31.12.2018 r.– 4,30 zł/EURO.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów
pieniężnych za pierwszy kwartał 2019 roku i danych porównawczych
pierwszego kwartału 2018 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,2978 zł/EURO i
4,1784 zł/EURO.


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji. Wartość
rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną akcję
zwykłą, ponieważ w okresie objętym sprawozdaniem jak i w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.
Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny QSr1 2019.pdfRaport kwartalny QSr1 2019.pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.