DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał

2019-05-14 12:48
publikacja
2019-05-14 12:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_14.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2018_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zwiezla_ocena_sytuacji_Spolki_w_2018_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_jednostkowego_spr._finansowego_za_2018_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_skonsolidowanego_spr._finansowego_za_2018_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_racjonalnosci_prowadzonej_polityki_w_zakresie_dzialalnosci_charytatywnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_sposobu_wypelniania_obowiazkow_inf._dot._stosowania_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000208464 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2018 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok,
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok,
4) podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A za 2018 rok,
5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2018 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2018 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A.
6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
7) udzielenia Członkom Zarządu Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
12. Sprawy inne.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walne@drozapol.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego, załączając aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej: http://drozapol.pl/pl/relacje-inwestorskie/walnezgromadzenie.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29.05.2019 r.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29.05.2019 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż przed 14.05.2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 30.05.2019 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://drozapol.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

9. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem www.drozapol.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.


Treść projektów uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r., sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych, zwięzła ocena sytuacji spółki w 2018 r., ocena racjonalności prowadzonej polityki w zakresie działalności charytatywnej, ocen sposobu wypełniania obowiązków dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, znajdują się w załącznikach.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZ 14.06.2019.pdfProjekty uchwał ZWZ 14.06.2019.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.06.2019 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok
Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2018 roku.pdfZwięzła ocena sytuacji Spółki w 2018 roku.pdf Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2018 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego spr. finansowego za 2018 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego spr. finansowego za 2018 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego spr. finansowego za 2018 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego spr. finansowego za 2018 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Ocena racjonalności prowadzonej polityki w zakresie działalności charytatywnej.pdfOcena racjonalności prowadzonej polityki w zakresie działalności charytatywnej.pdf Ocena racjonalności prowadzonej polityki w zakresie działalności charytatywnej
Ocena sposobu wypełniania obowiązków inf. dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdfOcena sposobu wypełniania obowiązków inf. dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-14 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki