REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2022-04-29 17:41
publikacja
2022-04-29 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
DGA_List_Sk_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_List_Sk_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_dga_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_dga_2021-12-31_pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_sprzarz_sk_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_sprzarz_sk_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_2021_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_2021_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_KA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_KA_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_firma_au_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_firma_au_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_Ocena_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DGA_Ocena_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto z działalności podstawowej 7 951,00 8 825,00 1 737,00 1 972,00
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej 261,00 134,00 57,00 30,00
III. Zysk / Strata brutto 4 720,00 484,00 1 031,00 108,00
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 3 621,00 308,00 791,00 69,00
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 3 599,00 307,00 786,00 69,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 730,00 -903,00 378,00 -202,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 589,00 -57,00 129,00 -13,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5,00 -5,00 -1,00 -1,00
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 314,00 -965,00 506,00 -216,00
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 3,18 0,27 0,69 0,06
XI. Aktywa razem 32 420,00 25 695,00 7 049,00 5 568,00
XII. Zobowiązania razem 14 616,00 11 512,00 3 178,00 2 495,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 259,00 475,00 274,00 103,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 357,00 11 037,00 2 904,00 2 392,00
XV. Kapitał własny 17 804,00 14 183,00 3 871,00 3 073,00
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 17 740,00 14 141,00 3 857,00 3 064,00
XVII. Kapitał akcyjny 9 042,00 9 042,00 1 966,00 1 959,00
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279,00 1 130 279,00 1 130 279,00 1 130 279,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 15,70 12,51 3,41 2,71
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego.
**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DGA_List_Sk_2021-12-31_pl.xhtmlDGA_List_Sk_2021-12-31_pl.xhtml List Prezesa Zarządu
DGA_List_Sk_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESDGA_List_Sk_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu - podpisy
esef_dga_2021-12-31_pl.zipesef_dga_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
esef_dga_2021-12-31_pl.zip.XAdESesef_dga_2021-12-31_pl.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A. - podpisy
DGA_sprzarz_sk_2021-12-31_pl.xhtmlDGA_sprzarz_sk_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A.
DGA_sprzarz_sk_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESDGA_sprzarz_sk_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. - podpisy
DGA_2021_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtmlDGA_2021_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
DGA_2021_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesDGA_2021_SSF_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta - podpisy
DGA_KA_2021-12-31_pl.xhtmlDGA_KA_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
DGA_KA_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESDGA_KA_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu - podpisy
DGA_firma_au_2021-12-31_pl.xhtmlDGA_firma_au_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru Audytora
DGA_firma_au_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESDGA_firma_au_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru Audytora - podpisy
DGA_Ocena_2021-12-31_pl.xhtmlDGA_Ocena_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań wraz z uzasadnieniem
DGA_Ocena_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESDGA_Ocena_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań wraz z uzasadnieniem - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki