REKLAMA

DATAWALK S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 00:02
publikacja
2021-11-29 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2021_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 19 957 8 939 4 378 2 012
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -5 396 -6 415 -1 184 -1 444
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 604 -6 105 -1 010 -1 374
IV. Zysk (strata) brutto -4 251 -6 015 -933 -1 354
V. Zysk (strata) netto -4 251 -6 137 -933 -1 382
VI. Łączne całkowite dochody -4 063 -6 133 -891 -1 381
VII. Liczba akcji (w szt.) 4 886 048 4 465 048 4 886 048 4 465 048
VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,87 -1,37 -0,19 -0,31
IX. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -9 954 -5 321 -2 184 -1 198
X. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -30 947 689 -6 789 155
XI. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -487 876 -107 197
XII. Przepływy pieniężne netto – razem -41 389 -3 756 -9 080 -846
XIII. WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa / Pasywa razem 87 727 91 241 18 936 19 771
XV. Aktywa trwałe 19 988 11 304 4 314 2 449
XVI. Aktywa obrotowe 67 739 79 937 14 621 17 322
XVII. Kapitał własny 75 730 79 793 16 346 17 291
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 997 11 448 2 590 2 481
XIX. Zobowiązania długoterminowe 925 1 976 200 428
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 11 071 9 472 2 390 2 052
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży usług 15 876 6 783 3 483 1 527
XXII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 835 -1 437 622 -324
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 988 -4 622 655 -1 041
XXIV. Zysk (strata) brutto -12 823 -4 676 -2 813 -1 053
XXV. Zysk (strata) netto -12 823 -4 676 -2 813 -1 053
XXVI. Łączne całkowite dochody -12 823 -4 676 -2 813 -1 053
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 4 886 048 4 465 048 4 886 048 4 465 048
XXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -2,62 -1,05 0,58 -0,24
XXIX. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 4 187 -1 511 919 -340
XXX. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -47 058 -3 085 -10 323 -695
XXXI. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -484 -351 -106 -79
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem -43 355 -4 948 -9 511 -1 114
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXXIV. Aktywa / Pasywa razem 76 218 89 032 16 451 19 293
XXXV. Aktywa trwałe 16 940 11 241 3 656 2 436
XXXVI. Aktywa obrotowe 59 278 77 791 12 795 16 857
XXXVII. Kapitał własny 68 514 81 337 14 789 17 625
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 704 7 695 1 663 1 668
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 230 639 50 138
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 7 474 7 056 1 613 1 529


Zastosowane kursy EUR/PLN:- Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.- Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego.


Kurs na ostatni dzień okresu:a) 1 EUR na dzień 30.09.2021
wyniósł 4,6329 PLNb) 1 EUR na dzień 31.12.2020 wyniósł
4,6148 PLN


Kurs średni w danym okresie:a) 1 EUR w okresie od 01.01.2021 -
30.09.2021 wyniósł 4,5585 PLNb) 1 EUR w okresie od
01.01.2020 - 30.09.2020 wyniósł 4,4420 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2021_r.pdfSkonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2021_r.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2021.pdfSummary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2021.pdf Summary of the condensed interim financial statements for 3Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-11-29 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki