REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 15:51
publikacja
2020-09-30 15:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Srodroczne_skrocone_spr._fin._1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skons._spr._fin._1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Skonsolidowany_raport_1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Czerwona_Torebka_S.A._2020_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Czerwona_Torebka_2020_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2020 półrocze / 2020 półrocze /2020
dane jednostkowe
I. Przychody ze sprzedaży 252 252 57 59
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 024 (2 527) 1 131 (590)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 468 (6 050) 105 (1 411)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 155 (5 735) 260 (1 338)
V. Całkowite dochody ogółem 1 155 (5 735) 260 (1 338)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 51 - 12
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4) (49) (1) (11)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (2) 2 - -
X. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,02 -0,08 0,00 -0,02
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,02 -0,08 0,00 -0,02
XII. Aktywa razem 184 686 213 350 41 353 50 176
XIII. Kapitały własne 157 740 167 560 35 320 39 408
XIV. Zobowiązania 26 946 45 790 6 033 10 768
dane skonsolidowane
XV. Przychody ze sprzedaży 2 978 2 138 671 499
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 485) (4 764) (1 010) (1 111)
XVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 642) (8 181) (820) (1 908)
XVIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (4 234) (6 966) (953) (1 625)
XIX. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (4 234) (6 966) (953) (1 625)
XX. Całkowite dochody ogółem (4 234) (6 966) (953) (1 625)
XXI. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (4 234) (6 966) (953) (1 625)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 833) 1 752 (413) 409
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 1 109 1 259
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 742 (2 754) 392 (642)
XXV. Przepływy pieniężne netto razem (88) 107 (20) 25
XXVI. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,07 -0,11 -0,02 -0,03
XXVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,07 -0,11 -0,02 -0,03
XXVIII. Aktywa razem 292 967 308 308 65 599 72 509
XXIX. Kapitały własne 128 516 164 625 28 777 38 717
XXX. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 128 516 164 625 28 777 38 717
XXXI. Zobowiązania 164 451 143 683 36 823 33 792
XXXII. Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2020.pdfCZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2020.pdf CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2020
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2020.pdfCZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2020.pdf CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2020
CZT Skonsolidowany raport 1H_2020.pdfCZT Skonsolidowany raport 1H_2020.pdf CZT Skonsolidowany raport 1H_2020
2410 Czerwona Torebka S.A. 2020 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf2410 Czerwona Torebka S.A. 2020 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
2410 Czerwona Torebka 2020 PSSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf2410 Czerwona Torebka 2020 PSSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
2020-09-30 Natasza Świtalska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki