REKLAMA

CPD S.A.: wyniki finansowe

2023-09-28 18:33
publikacja
2023-09-28 18:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CPD_S.A._-_Raport_za_pierwsze_pólrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody ze sprzedaży netto 2 570 589 555 127
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej -1 089 4 123 -235 889
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem -273 4 198 -59 905
IV. Zysk /strata netto 4 070 -26 467 879 -5 708
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 377 4 760 -4 186 1 027
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 266 18 007 5 674 3 884
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 914 -2 012 -9 919 -434
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -39 025 20 755 -8 431 4 476
IX. Zysk /strata netto na akcję 0,63 -2,95 0,14 -0,64
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,63 -2,95 0,14 -0,64
XI. 06 2023 12.2022 06.2023 12.2022
XII. Aktywa razem 43 297 115 526 9 729 24 633
XIII. Zobowiązania razem 2 217 34 397 498 7 334
XIV. Zobowiązania długoterminowe - 9 028 0 1 925
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 217 25 369 498 5 409
XVI. Kapitał własny 41 080 81 129 9 231 17 299
XVII. Kapitał zakładowy 897 897 202 191


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg półrocznego kursu
średnioważonego ogłaszanego przez NBP, tj. za pierwsze półrocze 2023
roku - 4,6288 PLN/EUR (za pierwsze półrocze 2022 roku - 4,6365 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CPD S.A. - Raport za pierwsze półrocze 2023.pdfCPD S.A. - Raport za pierwsze półrocze 2023.pdf CPD S.A. Raport za pierwsze półrocze 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Colin Kingsnorth Prezes zarządu
2023-09-28 Elzbieta Wiczkowska Członek zarządu
2023-09-28 Iwona Makrewicz Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki