CPD S.A.: wyniki finansowe

2020-04-29 00:24
publikacja
2020-04-29 00:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2020_04_28_Jednostkowy_Raport_Roczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży netto 4 - 1 0
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 6 760 12 228 1 571 2 866
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 26 509 14 009 6 162 3 283
IV. Zysk /strata netto 26 095 20 745 6 066 4 862
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 776 -1 239 4 597 -290
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 133 110 381 4 448 25 869
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 627 -142 911 -10 374 -33 493
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 718 -33 769 -1 329 -7 914
IX. Zysk /strata netto na akcję 1,10 0,58 0,25 0,14
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 1,10 0,58 0,25 0,14
XI. 12.2019 12.2018 12.2019 12.2018
XII. Aktywa razem 168 213 185 196 39 501 43 069
XIII. Zobowiązania razem 28 135 28 203 6 607 6 559
XIV. Zobowiązania długoterminowe 22 559 22 152 5 297 5 152
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 576 6 051 1 309 1 407
XVI. Kapitał własny 140 078 156 993 32 894 36 510
XVII. Kapitał zakładowy 2 637 3 935 619 915


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec
każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia
2019 r. - 4,3018 PLN/EUR (od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. -
4,2669 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31 grudnia
2019 r., który wynosił 4,2585 PLN/EUR i na 31 grudnia 2018 r., który
wynosił 4,3000 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020 04 28 Jednostkowy Raport Roczny.pdf2020 04 28 Jednostkowy Raport Roczny.pdf Jednostkowy Raport Roczny CPD S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Colin Kingsnorth Prezes Zarządu
2020-04-28 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2020-04-28 John Purcell Członek Zarządu
2020-04-28 Iwona Makarewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Marzena Kaczmarska Główna Ksiegowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki