3,9400 zł
0,00% 0,0000 zł
Comperia.pl (CPL)

Zawarcie znaczącej umowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-21
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.) [„MAR"], informuje, że w dniu 21 stycznia 2019 roku doszło do zawarcia przez Spółkę umowy zlecenia („Zlecenie”) z kontrahentem na przeprowadzenie na rzecz Spółki (jako reklamodawcy) internetowej kampanii reklamowej trwającej 12 miesięcy kalendarzowych począwszy od 1 stycznia 2019 r. Łączna wartość przedmiotu zlecenia wynosi 4.920.002,46 PLN brutto (z VAT).
Zlecenie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa podlega prawu polskiemu.

W wyniku przeprowadzonej analizy zdarzenia wskazanego powyżej, Spółka oceniła, że uzasadnione jest zakwalifikowanie informacji o tym zdarzeniu jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu. Podstawą tej kwalifikacji jest w szczególności uznanie przedmiotowego Zlecenia za umowę znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (wg ostatniego opublikowanego raportu okresowego Spółki).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of
Comperia.pl S.A. with its seat in Warsaw (“Issuer”) acting on behalf of
Article 17 section 1 of the Regulation No. 596/2015 of the European
Parliament and the Council of April 16th, 2014 on the market abuse (the
Market Abuse Directive) and waiving the Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and the Council and Commission Directive
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC [“MAR”] informs that on January
21st, 2019 the Issuer has concluded an agreement on conducting online
advertising campaign in favor of the Company for the period of 12 months
starting on January 1st, 2019. The value of the subject of the order is
PLN 4.920.002,46 gross. There is no penalty clause in the agreement. The
agreement is governed by Polish law.


As a result of the
analysis of the above mentioned event the Issuer decided that it is
justified to qualify this information as confidential information in the
meaning of the Art. 17 section. 1 MAR – confidential information, which
is subject to announcement in the form of current report. The basis of
the qualification is specifically recognition the above mention
agreement as significant agreement due to the fact that its value
exceeds 10% of the total equity of the Issuer (as published in the most
recent financial report of the Issuer).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-21 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2019-01-21 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.