REKLAMA
PIT 2023

COMARCH: wyniki finansowe

2023-11-17 17:22
publikacja
2023-11-17 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3_2023_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_3_2023_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 275 979 1 313 796 278 762 280 247
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 274 131 457 17 537 28 041
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 105 798 99 551 23 114 21 235
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 82 220 72 684 17 963 15 504
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 110 600 85 456 24 163 18 229
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 579 -48 757 -7 991 -10 400
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -71 878 -58 828 -15 703 -12 549
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 143 -22 129 468 -4 720
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 10,11 8,94 2,21 1,91
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 10,11 8,94 2,21 1,91
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 910 820 833 565 198 986 177 808
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 568 21 136 13 888 4 509
XIV. Zysk (strata) brutto 143 358 109 611 31 319 23 381
XV. Zysk (strata) netto 131 268 98 929 28 678 21 103
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 288 -35 429 -5 962 -7 557
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 43 605 40 629 9 526 8 667
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -48 389 -28 184 -10 572 -6 012
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem -32 072 -22 984 -7 007 -4 903
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 12,26 10,92 2,68 2,33
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 12,26 10,92 2,68 2,33
XXIII. KAPITAŁY 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 321 351 1 277 519 285 044 272 398
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 1 156 504 1 054 059 249 483 224 751


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.09.2023 r.: 4,5773


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.09.2022 r.: 4,688


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.09.2023 r.: 4,6356


31.12.2022 r.: 4,6899


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_3_2023_jednostkowy.pdfQSr_3_2023_jednostkowy.pdf QSr 3 2023 jednostkowy
QSr_3_2023_skonsolidowany.pdfQSr_3_2023_skonsolidowany.pdf QSr 3 2023 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-17 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2023-11-17 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki