172,80 zł
-0,63% -1,10 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
spr_fin_skons__Q3_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Condensed_financial_statement_Q3_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 235 601 339 571 55 390 79 775
II. Koszt własny sprzedanych, produktów, usług, towarów i materiałów 63 350 56 938 14 894 13 376
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 79 582 186 226 18 710 43 750
IV. Zysk/(strata) brutto 86 743 190 703 20 393 44 802
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 67 917 154 380 15 967 36 268
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 161 197 961 13 439 46 507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -75 317 -263 575 -17 707 -61 921
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -649 -101 309 -153 -23 801
IX. Przepływy pieniężne netto razem -18 805 -166 923 -4 421 -39 215
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,71 1,61 0,17 0,38
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,67 1,55 0,16 0,36
XIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 9,98 8,68 2,34 2,01
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,39 8,40 2,20 1,95
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 1,05 0,00 0,25
XVI. stan na 30.09.2018 stan na 31.12.2017 stan na 30.09.2018 stan na 31.12.2017
XVII. Aktywa razem 1 025 968 981 513 240 195 235 324
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 57 805 93 539 13 533 22 427
XIX. Zobowiązanie długoterminowe 10 832 4 130 2 536 990
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 56 304 94 484 13 182 22 653
XXI. Kapitał własny 958 832 882 899 224 477 211 681
XXII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 503 23 045
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Wyszczególnienie PLN EUR
XXIV. 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 147 564 241 261 34 692 56 679
XXVI. Koszt własny sprzedanych, produktów, usług, towarów i materiałów 3 656 6 451 860 1 516
XXVII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 81 031 169 410 19 050 39 799
XXVIII. Zysk/(strata) brutto 88 229 173 517 20 743 40 764
XXIX. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 69 857 139 582 16 423 32 792
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61 041 191 530 14 351 44 996
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -66 942 -258 643 -15 738 -60 763
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -649 -105 522 -153 -24 790
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem -6 550 -172 635 -1 540 -40 557
XXXIV. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XXXV. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,73 1,45 0,17 0,34
XXXVI. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,68 1,40 0,16 0,33
XXXVII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 9,67 8,36 2,24 1,94
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,10 8,09 2,14 1,88
XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 1,05 0,00 0,25
XL. stan na 30.09.2018 stan na 31.12.2017 stan na 30.09.2018 stan na 31.12.2017
XLI. Aktywa razem 965 359 912 555 226 005 218 791
XLII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 31 007 58 306 7 259 13 979
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 11 656 5 280 2 729 1 266
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 24 371 55 595 5 706 13 329
XLV. Kapitał własny 929 332 851 680 217 571 204 196
XLVI. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 503 23 045Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EURO wyniosły w okresach objętych rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy


średni kurs w okresie*


Minimalny kurs w okresie


Maksymalny kurs w okresie


Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2018 - 30.09.2018


4,2535


4,1423


4,3978


4,2714
01.01.2017 - 31.12.2017


4,2447


4,1709


4,4157


4,1709
01.01.2017 - 30.09.2017


4,2566


4,1737


4,4157


4,3091

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie
Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdanie z sytuacji
finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych
porównywalnych, przeliczonych na euro.Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
spr_fin_skons_ Q3_2018.pdfspr_fin_skons_ Q3_2018.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 31 września 2018 r.
Condensed_financial_statement_Q3_2018.pdfCondensed_financial_statement_Q3_2018.pdf GroCuopn dfoern Qse1d 2 i0n1te8r.ipmd fconsolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 July and 30 September 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-14 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2018-11-14 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2018-11-14 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2018-11-14 Adam Badowski Członek Zarządu
2018-11-14 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2018-11-14 Oleg Klapovskiy Członek Zarządu
2018-11-14 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl