REKLAMA

CD PROJEKT SA: Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

2020-01-24 19:51
publikacja
2020-01-24 19:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje o otrzymanej w dniu 24 stycznia 2020 roku interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy gra komputerowa stanowić będzie kwalifikowane prawo własności intelektualnej umożliwiające skorzystanie przez Spółkę z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów (dalej jako „preferencja IP BOX”).

W wydanej interpretacji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z zaprezentowanym we wniosku Spółki stanowiskiem, iż tworzone przez Spółkę gry komputerowe, mogą na potrzeby stosowania preferencji IP BOX zostać uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej jakim jest, zgodnie z przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, autorskie prawo do programu komputerowego. W wyniku powyższej interpretacji, kwalifikowane dochody jakie Spółka osiąga z komercjalizacji autorskich praw do produkowanych gier komputerowych będą mogły co do zasady podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu 5% stawką podatku dochodowego (z zastrzeżeniem ograniczeń i włączeń wynikających z przepisów).

Fakt otrzymania powyższej interpretacji, jako kluczowej z punktu widzenia możliwości skorzystania z preferencji IP BOX w działalności Spółki i potencjalnej wysokości zobowiązań podatkowych Spółki, wpływać będzie w bezpośredni sposób na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej CD PROJEKT, przy czym szczegółowy zakres oraz metodologia stosowania preferencji IP BOX pozostają przedmiotem innych wniosków złożonych przez Spółkę do Krajowej Informacji Skarbowej, na których rozstrzygnięcie Spółka oczekuje. Ze względu na ich pochodny w stosunku do powyższej interpretacji charakter, ich rozstrzygnięcie nie powinno mieć wpływu na istotność przekazanej niniejszym raportem informacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 3/2020


Subject: Disclosure of receipt of an individual interpretation of tax
law regarding corporate income tax


Legal basis: Art. 17 of MAR – Inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”)
hereby announces that on 24 January 2020 it received an individual
interpretation of tax law regarding corporate income tax and related to
the question whether a video game constitutes eligible intellectual
property entitling the Company to apply preferential taxation rules
(hereinafter referred to as “IP BOX preference”).


In the interpretation the Director of the National Revenue
Administration Information Center fully concurs with the Company’s
position, expressed in its filing, that video games developed by the
Company may, for the purposes of the IP BOX preference, be regarded as
eligible intellectual property consistent with the definition of
computer software under the corporate income tax law. As a result of the
above, eligible revenues obtained by the Company from commercializing
copyright to its video games may, as a rule, be subject to preferential
taxation with an income tax rate of 5% (subject to any additional
restrictions and exclusions expressed in the relevant legislation).


The receipt of the above interpretation, considered of key importance
for the Company’s ability to apply the IP BOX preference and for its
potential tax liabilities related to the foregoing, will directly affect
the earnings of the Company and of the CD PROJEKT Capital Group. The
detailed scope and methodology of applying the IP BOX preference depend
on the outcome of further inquiries filed by the Company with the
National Revenue Administration Information Center and currently
pending. Due to the fact that all such inquiries are secondary to the
above interpretation, their outcome should not affect the validity of
information contained in this report.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki