REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CARLSON: CARLSON INVESTMENTS S.A. – Uchwała Zarządu GPW w sprawie upomnienia Emitenta | Resolution of the WSE Management Board on a reminder to the Issuer

2021-09-28 21:03
publikacja
2021-09-28 21:03
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 września 2021 r.podjął uchwałę nr 942/2021 ("Uchwała”), mocą której nałożono na Spółkę środek dyscyplinujący w postaci upomnienia.
W uzasadnieniu do tej Uchwały wskazano, iż upomnienie związane jest z nieterminowym przekazaniem przez Emitenta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, podczas, gdy Spółka była zobowiązana do publikacji tego raportu najpóźniej do 31 maja 2021 r., tj. do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego równocześnie z jednostkowym raportem rocznym Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (the Issuer, the Company) announces that on 27 September 2021 the Management Board of the Warsaw Stock Exchange adopted Resolution No. 942/2021 (the "Resolution"), by virtue of which the Company was subjected to a disciplinary measure in the form of an admonition.
The rationale of the Resolution was to remind that the warning is related to the Issuer's failure to timely submit the consolidated annual report of the Company's Capital Group for the fiscal year 2020, while the Company was obliged to publish such report no later than on 31 May 2021, i.e. by the end of the fifth month after the end of the fiscal year, simultaneously with the Company's separate annual report.
Legal basis: § 3 sec. 1 item 13 of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market"

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki