REKLAMA

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki

2022-09-07 21:51
publikacja
2022-09-07 21:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-07
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 7 września 2022 r. właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zarejestrował zmianę statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie emisji 9.420 akcji zwykłych na okaziciela serii L, w granicach kapitału docelowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości (o powzięciu której Spółka informowała 27 kwietnia 2022 r. w raporcie bieżącym nr 13/2022). Akcje zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 416.813,00 złotych i dzieli się na 4.168.130 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 5.315.523 głosów.

Kapitał zakładowy Spółki składa się z następujących akcji:
1. 799.750 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcje daje prawo 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
2. 1.757.075 akcji na okaziciela zwykłych serii B;
3. 82.449 akcji na okaziciela zwykłych serii C;
4. 97.051 akcji na okaziciela zwykłych serii D;
5. 347.643 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E (każda akcje daje prawo 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
6. 26.925 akcji na okaziciela zwykłych serii F;
7. 871.500 akcji na okaziciela zwykłych serii G;
8. 52.354 akcji na okaziciela zwykłych serii H;
9. 9.082 akcji na okaziciela zwykłych serii I;
10. 84.143 akcji na okaziciela zwykłych serii J; oraz
11. 30.738 akcji na okaziciela zwykłych serii K;
12. 9.420 akcji na okaziciela zwykłych serii L.

W ramach kapitału docelowego Spółki, Zarząd Spółki może wyemitować jeszcze 188.004 akcje.

Zarejestrowana zmiana statutu Spółki polega na przyjęciu nowego brzmienia § 6 ust 1 statutu Spółki, w następującej treści:

㤠6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 416.813,00 zł (czterysta szesnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych 00/100) i dzieli się na 4.168.130 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
2) 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii B;
3) 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii C;
4) 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii D;
5) 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E;
6) 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii F;
7) 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela zwykłych serii G;
8) 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela zwykłych serii H;
9) 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii I;
10) 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela zwykłych serii J;
11) 30.738 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii K; oraz
12) 9.420 (dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji na okaziciela zwykłych serii L.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-07 Thomas Shepherd Prezes Zarządu
2022-09-07 Radosław Krawczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki