REKLAMA

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

2022-05-26 13:34
publikacja
2022-05-26 13:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
kwartalne_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materialów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -35 -28 -8 -6
III. Zysk (strata) brutto -35 -28 -8 -6
IV. Zysk (strata) netto -35 -28 -8 -6
V. Przeplywy pieniężne netto z działalności operacyjnej -292 -48 -63 -10
VI. Przeplywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przeplywy pieniężne netto z dzialalności finansowej 114 36 25 8
VIII. Przeplywy pieniężne netto, razem -178 -12 -38 -3
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 581 14 725 3 134 3 202
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 476 3 585 747 779
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkotermiowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 476 3 585 747 779
XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącegi kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 140 66 151 2 394 14 226
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 736 14 906
XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0010 1,60 0,0002 0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0010 1,60 0,0002 0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4253 0,43 0,091 0.093
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4253 0,43 0,091 0,093
XX. Zadeklarowana lub wyplacona dywidenda na jedną skcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
kwartalne sprawozdanie finansowe.pdfkwartalne sprawozdanie finansowe.pdf sprawozdanie finansowe za I kwartal 2022 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki