REKLAMA

Bowim: wyniki finansowe

2021-04-19 17:10
publikacja
2021-04-19 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bowim_S.A._oraz_GK_Bowim_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Bowim_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Bowim_SA_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_zgodnosci_SF_2020_oraz_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bowim_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_bieglego_rewidenta_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_w_Bowim_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_oceny_sprawozdan_Bowim_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody z działalności operacyjnej 1 264 729 1 384 560 282 672 321 856
II. Koszty działalności operacyjnej 1 240 621 1 371 933 277 283 318 921
III. Zysk na działalności operacyjnej 24 108 12 626 5 388 2 935
IV. Zysk brutto 16 931 1 846 3 784 429
V. Zysk netto 14 693 1 605 3 284 373
VI. Aktywa razem 396 317 396 261 85 880 93 052
VII. Zobowowiązania razem 265 230 274 583 57 474 64 479
VIII. W tym: Zobowiązania krótkoterminowe 175 206 170 630 37 966 40 068
IX. Kapitał własny 131 087 121 678 28 406 28 573
X. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 423 458
XI. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XII. Wartość księgowa na akcję 6,72 6,24 1,46 1,47
XIII. Zysk netto na akcję zwykłą 0,75 0,08 0,17 0,02
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 190 3 465 8 983 805
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 927 -8 116 -878 -1 887
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 322 6 336 -7 448 1 473


Wybrane dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z
sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą
przeliczania:1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania
z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP
dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:- kurs na
dzień 31.12.2020 wynosił 1 EUR - 4,6148- kurs na dzień
31.12.2019 wynosił 1 EUR - 4,25852. Poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs
średni w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosił 1 EUR - 4,4742-
kurs średni w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 1 EUR - 4,3018


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz GK Bowim za 2020 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz GK Bowim za 2020 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2020 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim S.A. za 2020 rok.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim S.A. za 2020 rok.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2020 rok.pdfSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim S.A. za 2020 r.
Oświadczenie Zarządu o zgodności SF 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA.pdfOświadczenie Zarządu o zgodności SF 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim S.A.
Informacja Zarządu o wyborze biegłego rewidenta SF 2020.pdfInformacja Zarządu o wyborze biegłego rewidenta SF 2020.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim S.A.
Oświadczenie RN w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Bowim SA.pdfOświadczenie RN w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Bowim SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie fukcjonowania Komitetu Audytu w Spółce Bowim S.A.
Oświadczenie RN w sprawie oceny sprawozdań Bowim SA.pdfOświadczenie RN w sprawie oceny sprawozdań Bowim SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz sprawozdania finansowego Spółki Bowim S.A. za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2021-04-19 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2021-04-19 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Jadwiga Królicka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki