REKLAMA

BYTOM: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej.

2018-10-30 18:09
publikacja
2018-10-30 18:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-30
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. (dalej: ″Bytom″ lub "Spółka") informuje, iż Bytom zawarł dnia 30 października 2018 r. z ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 11 lutego 2010 r. (dalej: ″Umowa″), zwiększając posiadany limit do kwoty 40.000.000 zł (wcześniej 35.000.000zł).
W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z poniższych produktów:
- linii na akredytywy do wysokości 17.000.000 zł,
- usług w formie gwarancji bankowych do wysokości 9.000.000 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 13.000.000 zł
przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów kredytowych nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. 40.000.000 zł (wcześniej 35.000.000 zł).
Zabezpieczeniami udzielonego Spółce limitu w ramach Umowy są: cesja wierzytelności, wpływy na rachunek bankowy, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Intermoda, zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wartość zbioru 22.251.067,45 zł), gwarancja udzielona przez Bank BGK, weksel poręczony przez spółkę zależną BTM 2 Sp. z o.o.
Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.
Spółka podaje powyższą informację do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jej ocenie wartość umowy spełnia kryterium uznania ją za umowę znaczącą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-30 Michał Wójcik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki