REKLAMA
WEBINAR

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2023-05-30 18:03
publikacja
2023-05-30 18:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
jsf_bah_jednostkowy_q1_2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarządu_bah_jednostkowy_q1_2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ssf_bah_skonsolidowany_q1_2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarządu_bah_skonsolidowany_q1_2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. AKTYWA RAZEM 179 839 187 836 38 465 40 051
II. AKTYWA TRWAŁE 114 150 115 155 24 415 24 554
III. AKTYWA OBROTOWE 65 689 72 681 14 050 15 497
IV. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0 0 0
V. PASYWA RAZEM 179 839 187 836 38 465 40 051
VI. KAPITAŁ WŁASNY (16 889) (13 087) (3 611) (2 790)
VII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 19 188 20 422 4 104 4 354
VIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 177 540 180 501 37 972 38 487
IX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 43 501 75 260 9 255 16 195
X. KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY (36 289) (64 447) (7 720) (13 868)
XI. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 7 212 10 813 1 535 2 327
XII. KOSZTY SPRZEDAŻY I KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU (7 697) (8 448 (1 637) (1 818)
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 497 7 729 106 1 663
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (1 596) (1 360) (340) (293)
XV. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1 584) 8 734 (336) 1 879
XVI. PRZYCHODY FINANSOWE 36 138 8 30
XVII. KOSZTY FINANSOWE (526) (455) (112) (98)
XVIII. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (2 074) 8 417 (440) 1 811
XIX. PODATEK DOCHODOWY (189) (494) (40) (106)
XX. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ (2 263) 7 923 (480) 1 705
XXI. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (1 539) (2 699) (327) (581)
XXII. ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY (3 802) 5 224 (807) 1124


I - VIII - POZYCJE AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSLIDOWANEGO BILANSU NA DZIEŃ
31.03.2023 ROKU ORAZ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKUIX XXII - POZYCJE
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRESY OD DNIA 1
STYCZNIA DO DNIA 31 MARCA 2023 ROKU ORAZ OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31
MARCA 2022 ROKU


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
jsf bah jednostkowy q1 2023_signed.pdfjsf bah jednostkowy q1 2023_signed.pdf JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
sprawozdanie zarządu bah jednostkowy q1 2023_signed.pdfsprawozdanie zarządu bah jednostkowy q1 2023_signed.pdf JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ssf bah skonsolidowany q1 2023_signed.pdfssf bah skonsolidowany q1 2023_signed.pdf SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
sprawozdanie zarządu bah skonsolidowany q1 2023_signed.pdfsprawozdanie zarządu bah skonsolidowany q1 2023_signed.pdf SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki