REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 00:32
publikacja
2022-11-29 00:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BAH_SSF_Q3_2022_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_SZzD_SSF_Q3_2022_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_wybrane_SSF_Q3_2022_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_JSF_Q3_2022_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_SZzD_JSF_Q3_2022_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_wybrane_JSF_Q3_2022_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. AKTYWA RAZEM 201744 201528 41428 43816
II. AKTYWA TRWAŁE 114159 109270 23443 23757
III. AKTYWA OBROTOWE 87584 92258 17985 20059
IV. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0 0 0
V. PASYWA RAZEM 201744 201528 41428 43816
VI. KAPITAŁ WŁASNY (5680) (15199) (1166) (3305)
VII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 21996 41174 4517 8952
VIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 185428 175553 38077 38169
IX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 239213 244950 51026 53735
X. KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY (209366) (217106) (44660) (47627)
XI. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 29847 27844 6366 6108
XII. KOSZTY SPRZEDAŻY I KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU (26930) (22494) (5744) (4935)
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 8114 780 1731 171
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (5193) (4101) (1108) (900)
XV. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5838 2029 1245 445
XVI. PRZYCHODY FINANSOWE 237 37 51 8
XVII. KOSZTY FINANSOWE (1222) (3958) (261) (868)
XVIII. ROZLICZENIE LIKWIDACJI JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 63 0 13 0
XIX. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 4916 (1892) 1048 (415)
XX. PODATEK DOCHODOWY (189) (22) (40) (5)
XXI. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 4727 (1914) 1008 (420)
XXII. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (5374) 1378 (1146) 302
XXIII. ZYSK (STRATA) NETTO (647) (536) (138) (118)


I-VIII - POZYCJE AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NA DZIEŃ
30.09.2022 ROKU ORAZ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKUIX-XXIII - POZYCJE
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRESY OD DNIA
01.01.2022 ROKU DO DNIA 30.09.2022 ROKU ORAZ OD DNIA 01.01.2021 ROKU DO
DNIA 30.09.2021 ROKU


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BAH SSF Q3 2022 Final.pdfBAH SSF Q3 2022 Final.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA Q3 2022
BAH SZzD SSF Q3 2022 Final.pdfBAH SZzD SSF Q3 2022 Final.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA Q3 2022
BAH wybrane SSF Q3 2022 Final.pdfBAH wybrane SSF Q3 2022 Final.pdf SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE ZA Q3 2022
BAH JSF Q3 2022 Final.pdfBAH JSF Q3 2022 Final.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA Q3 2022
BAH SZzD JSF Q3 2022 Final.pdfBAH SZzD JSF Q3 2022 Final.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA Q3 2022
BAH wybrane JSF Q3 2022 Final.pdfBAH wybrane JSF Q3 2022 Final.pdf JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE ZA Q3 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki