REKLAMA

BOŚ SA: wyniki finansowe

2021-04-29 00:20
publikacja
2021-04-29 00:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_Banku_Ochrony_Srodowiska.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Banku_Ochrony_Srodowiska.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_GRUPA_BOS_31_12_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_GRUPA_BOS_31_12_2020.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_BOS_za_2020r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_BOS_za_2020r.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BOS_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BOS_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
dane dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 518 582,00 627 590,00 115 905,00 145 921,00
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 171 918,00 132 065,00 38 424,00 30 706,00
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 74 461,00 44 957,00 16 642,00 10 453,00
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 4 239,00 582,00 947,00 135,00
V. Zysk brutto -285 753,00 110 188,00 -63 867,00 25 620,00
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej -306 934,00 71 994,00 -68 601,00 16 739,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 967 028,00 22 053,00 216 134,00 5 128,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 272,00 15 382,00 -31 575,00 3 576,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 839,00 -83 001,00 -7 563,00 -19 299,00
X. Przepływy pieniężne netto, razem 791 917,00 -45 566,00 176 996,00 -10 595,00
XI. Aktywa razem 20 505 829,00 18 486 997,00 4 443 492,00 4 341 199,00
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 732 743,00 595 667,00 158 781,00 139 877,00
XIII. Zobowiązania wobec klientów 16 560 715,00 14 914 981,00 3 588 609,00 3 502 402,00
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 913 170,00 2 199 930,00 414 573,00 516 597,00
XV. Kapitał podstawowy 1 461 036,00 1 461 036,00 316 598,00 343 087,00
XVI. Liczba akcji 92 947 671,00 92 947 671,00
XVII. Współczynnik kapitałowy 14,86 16,39
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą -3,30 0,77 -0,74 0,18
XIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą -3,30 0,77 -0,74 0,18
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.xhtmlList Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.xhtml List Prezesa Zarządu BOŚ S.A.
List Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu BOŚ S.A. plik podpisu
SF_GRUPA BOS_31_12_2020.zipSF_GRUPA BOS_31_12_2020.zip Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ za 2020 r.
SF_GRUPA BOS_31_12_2020.zip.XAdESSF_GRUPA BOS_31_12_2020.zip.XAdES Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ za 2020 r. plik podpisu
Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020r.xhtmlSprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020r.xhtml Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020r.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020r.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020 r. plik podpisu
Oświadczenie RN_Ocena sprawozdań.xhtmlOświadczenie RN_Ocena sprawozdań.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej BOŚ dot. oceny sprawozdań
Oświadczenie RN_Komitet Audytu.xhtmlOświadczenie RN_Komitet Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej BOŚ dot. Komitetu Audytu Wewnętrznego
GK_BOŚ_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtmlGK_BOŚ_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml Sprawozdanie Audytora z badania Grupy BOŚ S.A. 2020 r.
GK_BOŚ_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xadesGK_BOŚ_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Audytora z badania Grupy BOŚ S.A. 2020 r. plik podpisu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki