REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2020-06-29 20:58
publikacja
2020-06-29 20:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 573 706 1 504 511 357 961 349 188
II. Zysk na działalności operacyjnej 31 910 48 547 7 258 11 267
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej (37 711) 25 677 (8 578) 5 959
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (38 055) 24 343 (8 656) 5 650
V. Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej (35 148) 15 564 (7 995) 3 612
VI. Średnioważona ilość akcji 202 000 000 210 989 685 202 000 000 210 989 685
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) (0,17) 0,07 (0,04) 0,02
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 821) 67 579 (869) 15 685
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 545) (102 221) (17 639) (23 725)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 569 53 064 10 365 12 316
XI. stan na: 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
XII. Aktywa razem 4 867 122 4 788 372 1 069 157 1 094 835
XIII. Zobowiązania i rezerwy razem 3 397 752 3 237 018 746 381 740 127
XIV. Aktywa związane z działalnościa kontynuowaną 4 866 335 4 787 390 1 068 984 1 094 611
XV. Zobowiązania związane z działalnościa kontynuowaną 3 381 310 3 220 721 742 770 736 400
XVI. Kapitał własny 1 452 928 1 535 057 319 163 350 982
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 1_2020.pdfQSr 1_2020.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
2020-06-29 Krzysztof Kołodziejczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki