REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-11-22 15:45
publikacja
2021-11-22 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_BNP_Paribas_Bank_Polska_S.A._22_11_2021_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_BNP_Paribas_Bank_Polska_S.A._22_11_2021_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-22
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 22 listopada 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 listopada 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, części zmian Statutu Banku przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. („NWZ”).
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 19 listopada 2021 r.

Nowe lub zmienione postanowienia:

1. nadano nowe brzmienie § 12 ust. 2 pkt 10) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ):

„10) zatwierdzanie procedury powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,”

2. oznaczono w § 12 ust. 2 dotychczasowy pkt 10) jako pkt 11) (uchwała Nr 11 NWZ),

3. nadano nowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 1) lit i) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ):

„i) zatwierdzania strategii zarządzania Banku opracowanej przez Zarząd,”

4. nadano nowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 1) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ):

„1) przygotowanie projektu strategii zarządzania Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,”

5. nadano nowe brzmienie § 27 ust. 1 w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ):

„1. Cele i zadania Banku są realizowane przez:
1) oddziały, przedstawicielstwa, biuro maklerskie oraz inne jednostki organizacyjne,
2) obszary, piony, departamenty, biura oraz inne komórki organizacyjne,
3) inne niż w pkt 1 i 2 formy organizacyjne.”

6. nadano nowe brzmienie § 27 ust. 2 w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ):

„2. Szczegółową organizację Banku określają właściwe regulaminy organizacyjne ustalone zgodnie z przyjętym w Banku systemem regulacji wewnętrznych.”


Podstawa prawna
§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Statut BNP Paribas Bank Polska S.A._22_11_2021_PL.pdfStatut BNP Paribas Bank Polska S.A._22_11_2021_PL.pdf Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. - wersja PL
Articles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A._22_11_2021_EN.pdfArticles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A._22_11_2021_EN.pdf Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. - wersja EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Entry of the Amendments to the Articles of Association of BNP Paribas
Bank Polska S.A. into the National Court Register

current report no. 43/2021


date: 22 November 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces that on 22 November 2021 the Bank obtained information that on
19 November 2021 the District Court for the capital city of Warsaw in
Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register registered
same of the amendments to the Articles of Association of the Bank,
adopted by the Extraordinary General Meeting of the Bank on 17 June 2021
(“EGM”).


Furthermore, the Bank provides the consolidated text of the Bank’s
Articles of Association, including the amendments registered by the
Court on 19 November 2021.


New or amended provisions are as follows:

1. Art. 12 para. 2, item 10) is added that reads as follows (Resolution
no. 11 of the EGM):


“10) approval of the procedure on the appointment and dismissal of the
Supervisory Board members;”

2. Art. 12 para. 2, hitherto item 10) is renumbered as item 11)
(Resolution no. 11 of the EGM),

3. Art. 20 para. 1, item 1) point i) is added that reads as follows
(Resolution no. 11 of the EGM):


“i) approval of the management strategy of the Bank, as prepared by the
Management Board,”

4. Art. 22 para. 2, item 1) is added that reads as follows (Resolution
no. 11 of the EGM):


“1) preparing a draft of the management strategy of the Bank and
submission of the same to the Supervisory Board for approval;”

5. Art. 27 para. 1 is added that reads as follows (Resolution no. 11 of
the EGM):


“1. Bank’s objectives and tasks are carried out by:


1) branches, representative offices, brokerage house, other
organizational units,


2) areas, business lines, departments, offices and other organisational
sections


3) other than specified in points 1 and 2, organizational forms.”

6. Art. 27 para. 2 is added that reads as follows (Resolution no. 11 of
the EGM):


“2. The organizational structure of the Bank is determined in the
organizational regulations adopted according to the Bank’s internal
regulations.”

Legal basis


Article 5 item 1) and Article 6 of the Minister of Finance Ordinance
dated 29 March 2018 regarding the current and periodic information
disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-11-22 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki