REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

2015-05-15 17:16
publikacja
2015-05-15 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
BIOMED-LUBLIN_1Q2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-15
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-029 LUBLIN
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNIWERSYTECKA 10
(ulica) (numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25) +48 (81) 533 80 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
712-25-91-951 431249645
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 058 6 593 978 1 574
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 753 304 -423 73
III. Zysk (strata) brutto -2 362 14 -569 3
IV. Zysk (strata) netto -2 255 14 -544 3
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 180 -1 294 284 -309
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 184 -295 -285 -70
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 836 2 194 2 130 524
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 832 605 2 129 144
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 325 112 327 31 872 26 354
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 334 55 080 18 424 12 923
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 788 20 100 5 084 4 716
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 805 24 450 8 512 5 736
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 991 57 246 13 448 13 431
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 426 4 426 1 082 1 038
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 260 410 44 260 410
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 0,00 -0,01 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 0,00 -0,01 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,24 1,29 0,30 0,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,24 1,29 0,30 0,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
BIOMED-LUBLIN 1Q2015.pdfBIOMED-LUBLIN 1Q2015.pdf Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-15 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 51 662 49 251 45 212
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 435 1 172 743
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 44 610 41 831 39 087
3. Należności długoterminowe 1 656 1 878 1 817
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 1 656 1 878 1 817
4. Inwestycje długoterminowe 1 063 1 063 1 063
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 1 063 1 063 1 063
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 1 063 1 063
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 898 3 306 2 503
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 074 1 916 1 560
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 824 1 390 943
II. Aktywa obrotowe 78 663 63 076 55 359
1. Zapasy 55 859 46 407 46 713
2. Należności krótkoterminowe 6 518 9 974 6 665
2.1. Od jednostek powiązanych 835 2 704 272
2.2. Od pozostałych jednostek 5 684 7 270 6 393
3. Inwestycje krótkoterminowe 14 715 5 883 1 455
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 715 5 883 1 455
a) w jednostkach powiązanych 68 68 23
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 648 5 816 1 432
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 570 812 527
A k t y w a r a z e m 130 325 112 327 100 571
PASYWA
I. Kapitał własny 54 991 57 246 58 503
1. Kapitał zakładowy 4 426 4 426 4 426
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 57 027 57 027 57 027
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 207 -4 322 -2 964
4. Zysk (strata) netto -2 255 115 14
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 334 55 080 42 068
1. Rezerwy na zobowiązania 1 483 1 368 845
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 164 174 104
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 575 575 628
a) długoterminowa 149 149 256
b) krótkoterminowa 426 426 372
1.3. Pozostałe rezerwy 744 620 114
długoterminowe
a) krótkoterminowe 744 620 114
2. Zobowiązania długoterminowe 20 788 20 100 19 876
2.1. Wobec jednostek powiązanych 445 463
2.2. Wobec pozostałych jednostek 20 343 19 637 19 876
3. Zobowiązania krótkoterminowe 34 805 24 450 18 599
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 113 488 1 792
3.2. Wobec pozostałych jednostek 33 434 23 952 16 719
3.3. Fundusze specjalne 259 11 89
4. Rozliczenia międzyokresowe 18 257 9 162 2 747
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 18 257 9 162 2 747
a) długoterminowe 18 085 8 990 2 661
b) krótkoterminowe 172 172 86
P a s y w a r a z e m 130 325 112 327 100 571
Wartość księgowa 54 991 57 246 58 503
Liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,24 1,29 1,32
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,24 1,29 1,32
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe 0 10 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 10 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 10 000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 1 085 1 085
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 085 1 085
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0
udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu) 0
Pozycje pozabilansowe, razem 1 085 11 085
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 058 6 593
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 049 6 588
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 5
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 696 3 096
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 696 3 095
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 362 3 497
IV. Koszty sprzedaży 954 874
V. Koszty ogólnego zarządu 2 039 2 232
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 631 391
VII. Pozostałe przychody operacyjne 100 30
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19
2. Dotacje 60 26
3. Inne przychody operacyjne 20 4
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 222 117
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 172 90
2. Inne koszty operacyjne 50 27
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 753 304
X. Przychody finansowe 9 22
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
1. Inne 9 22
XI. Koszty finansowe 618 311
1. Odsetki w tym: 618 266
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 45
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 362 14
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto -2 362 14
XV. Podatek dochodowy -107 0
a) część bieżąca 61
b) część odroczona -168
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVI. Zysk (strata) netto -2 255 14
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 255 14
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 41 030 410
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 41 030 410
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 57 246 57 131 58 489
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 246 57 131 58 489
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 3 856 3 856
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 570 570
a) zwiększenia (z tytułu) 570 570
- emisji akcji (wydania udziałów) 570 570
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426 4 426
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027 57 027
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027 57 027
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 570 570
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -570 -570
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 570 570
- 570
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 207 -4 322 -2 964
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 105 990
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 105 990 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 105 990
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 311 -5 311 -2 964
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 311 -5 311 -2 964
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 311 -5 311 -2 964
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 207 -4 322 -2 964
8. Wynik netto -2 255 115 14
a) zysk netto -2 255 115 14
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 54 991 57 246 58 503
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54 991 57 246 58 503
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 255 14
II. Korekty razem 3 435 -1 308
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 680 455
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 405 170
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -19
4. Zmiana stanu rezerw 115 -59
5. Zmiana stanu zapasów -9 452 -802
6. Zmiana stanu należności 3 455 -560
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 505 -1 187
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 254 673
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 180 -1 294
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 177
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym: 0 177
a) w jednostkach powiązanych 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 177
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 150
- odsetki 27
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 184 471
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 874 471
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 310
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 184 -295
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 11 768 3 609
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 768 3 609
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 10 000
II. Wydatki 2 932 1 415
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 301 587
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 226 448
3. Odsetki 405 170
4. Inne wydatki finansowe 211
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 836 2 194
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 832 605
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 215 1 432
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 432 0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 648 1 432
- o ograniczonej możliwości dysponowania 14 521 469
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki