REKLAMA
PIT 2023

BIOMAXIMA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 19:09
publikacja
2023-11-29 19:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
231129_spraw_3q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 33 469 130 517 7 312 27 841
II. Zysk (strata) operacyjna 758 34 682 166 7 398
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 516 35 503 113 7 573
IV. Zysk (strata) netto 493 28 571 108 6 094
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 493 28 571 108 6 094
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 679 36 302 148 7 744
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 838) (2 801) (2 805) (597)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 726 (18 600) 159 (3 968)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem (11 433) 14 901 (2 498) 3 179
X. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XI. Aktywa / Pasywa razem 73 196 74 421 15 790 15 868
XII. Aktywa trwałe 50 896 38 196 10 979 8 144
XIII. Aktywa obrotowe 22 300 36 225 4 811 7 724
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 50 914 52 456 10 983 11 185
XV. Zobowiązania długoterminowe 12 311 10 988 2 656 2 343
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 9 971 10 977 2 151 2 340
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="4A-pismoF4">
<span><font size="9.0pt">Do przeliczenia wybranych danych finansowych na
walutę EUR przyjęto następujące kursy</font></span><font size="9.0pt"><span lang="X-NONE">:</span></font><br/><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">- 
</font></span><span><font size="9.0pt">pozycje aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań na dzień 30.09.2023 roku wg kursu 1 EUR=4,6356PLN
(kurs średni NBP), </font></span><br/><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">- 
</font></span><span><font size="9.0pt">pozycje aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wg kursu 1 EUR=4,8698 PLN
(kurs średni NBP), </font></span><br/><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">- 
</font></span><span><font size="9.0pt">pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych</font></span><span lang="X-NONE"><br/></span><span><font size="9.0pt">za
okres od 01.01.2023 roku do 30.09.2023 roku wg kursu 1EUR=4,5773 PLN,</font></span>
</p>
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Times New Roman,serif">-
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów,
sprawozdania z przepływów pieniężnych</font><font size="11.0pt" face="Times New Roman,serif"><br style="line-height: 115%"></font><font size="9.0pt" face="Times New Roman,serif">za
okres od 01.01.2022 roku do 30.09.2022 roku wg kursu 1EUR=4,6880 PLN</font></span>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
231129_spraw_3q.pdf231129_spraw_3q.pdf Raport za 3 kwartały

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Łukasz Urban Prezes Zarządu
2023-11-29 Piotr Janowski Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki